Ytterlegare sju er påvist smitta i løpet av dagen.

Smittesituasjonen er uavklart både innan Miljøterapitenesta og skulane slik at vi må be om at alle avgrensar sosial omgang til eit minimum og held seg mest mogleg heime.

Tre nye smittetilfelle er registrert i dag 17.12.20 og ca. 100 er satt i karantene inntil prøveresultat ligg føre. Totalt har Vågå nå seks smittetilfelle. Smitte er mellom anna knytt til Miljøterapitenesta og Heimetenesta og det blir sett i verk tiltak for å avgrensa smittespreiing.

VÅGÅHEIMEN vil få takke for alle gåver som har vore gjeve til pasientar og tilsette dette året, og ønskje alle ei GOD JUL og EIT GODT NYTT ÅR!

Vi vil òg takke alle som er innom her og gjer dagane våre innhaldsrike.

Det er i kveld 08.12.20 bekrefta ein ny smitta i Vågå. Vedkomande er isolert og smittekjelda er kjent. Situasjonen ser derfor ute til å vere under kontroll. 

Vågå kommune opprettheld strenge besøksrutinar på Vågåheimen. Dette betyr at institusjonene er stengt for allmuen, men at dei næraste til våre pasientar kan få avtale besøk med Vågåheimen på telefon 61 29 37 50 eller 47 61 57 00.


Uansett kva tidspunkt beøket skal skje så må avtala inngåast på kvardagar mellom kl 08.00-14.00. Det vil ikkje vera mogleg å koma på besøk utan at det er gjort ei slik avtale i forkant.

 

Vågå kommune held fram med tiltak som var beslutta måndag 09.11.20. Som før støttar vi oss på dei nasjonale føringane frå FHI, og tiltaka vi set i verk er for å ta del i den nasjonale dugnaden for å få kontroll over koronasmitten.

Folkehelseinstituttet har lagd ei oversikt over reglane for antall deltakarar og avstand på arrangement, samlingar og aktivitetar. Sjå oversikt eller lenke.

Kommuneoverlegen ønskjer å orientere om Covidsituasjonen og endringar i rutiner innan heimesjukepleia og sjukeheimen. 

Vågå har fått ein ny person med påvist Covid-19-smitte i dag.

Ein person er satt i isolasjon og ein er satt i karantene. Nødvendig smittesporing etter dagens situasjon er gjennomført.