Helsesenteret har også i dag fått tilbakemelding på mange innsendte testar. Alle desse er negative, altså det er ingen nye  smitta i løpet av dagen. Pr. i dag har Vågå 13 personar som er påvist smitta. Ytterlegare ca. 30 testar er levert til Lillehammer i dag.

Resultatet frå desse vil bli offentleggjort så snart dei er klare.

 

Alle prøver, ca 70 stk, som vart sendt inn før helga er no analysert, og av desse er det ei - 1 - positiv prøve. Dei øvrige er negative. Dette siste smittetilfellet har samanheng med utbrotet før helga, slik at smittevegen er kjend og vedkomande var allereie i karantene.

Det er i dag sendt inn ytterlegare ein god del prøver, og resultat frå desse vil bli offentleggjort så snart dei er klare.

Kriseleiinga i Vågå kommune har hatt eit møte no, søndag ettermiddag. Det er ikkje påvist fleire med smitte gjennom helga, etter at vi har motteke svar på ca halvparten av dei prøvene som vart sendt inn fredag. Resterande prøveresultat er venta å komme inn i løpet av morgondagen, og ny informasjon vil bli lagt ut etter eit nytt møte i kriseleiinga i morgon kl 14.30.

Situasjonen er difor ikkje avklart enno og alle blir framleis oppmoda om å følgje råd for smittevern og begrense sosial omgang.

Ytterlegare sju er påvist smitta i løpet av dagen.

Smittesituasjonen er uavklart både innan Miljøterapitenesta og skulane slik at vi må be om at alle avgrensar sosial omgang til eit minimum og held seg mest mogleg heime.

Tre nye smittetilfelle er registrert i dag 17.12.20 og ca. 100 er satt i karantene inntil prøveresultat ligg føre. Totalt har Vågå nå seks smittetilfelle. Smitte er mellom anna knytt til Miljøterapitenesta og Heimetenesta og det blir sett i verk tiltak for å avgrensa smittespreiing.

VÅGÅHEIMEN vil få takke for alle gåver som har vore gjeve til pasientar og tilsette dette året, og ønskje alle ei GOD JUL og EIT GODT NYTT ÅR!

Vi vil òg takke alle som er innom her og gjer dagane våre innhaldsrike.

Det er i kveld 08.12.20 bekrefta ein ny smitta i Vågå. Vedkomande er isolert og smittekjelda er kjent. Situasjonen ser derfor ute til å vere under kontroll. 

Vågå kommune opprettheld strenge besøksrutinar på Vågåheimen. Dette betyr at institusjonene er stengt for allmuen, men at dei næraste til våre pasientar kan få avtale besøk med Vågåheimen på telefon 61 29 37 50 eller 47 61 57 00.


Uansett kva tidspunkt beøket skal skje så må avtala inngåast på kvardagar mellom kl 08.00-14.00. Det vil ikkje vera mogleg å koma på besøk utan at det er gjort ei slik avtale i forkant.