Sjå informasjon frå Folkehelseinstituttet:

Det er fortsatt et godt smittevernråd å redusere fritidsreiser for å unngå risiko for smittespredning mellom steder. Reiser til hytta utgjør imidlertid mindre fare for smittespredning fordi man stort sett er der sammen med familie eller venner man allerede er i kontakt med hjemme.

Kommuneleiinga, NAV og kommunelegen vil gjennomføre eit nytt møte knytt til koronasituasjonen for innbyggjarane tysdag 21.04.20 på Vågå kommune sin facebook-side kl. 17.00. Send gjerne inn  spørsmål på førehand, send e-post til irene.gundersen@vaga.kommune.no. Spørsmåla blir anonymisert. 

 

Her kjem eit felles informasjonsskriv frå Vågå kommune og dei private barnehagane. I tillegg er det lenke til informasjonsbrev til foreldre frå sentralt hald og smittevernrettleiaren.

Kommunelegen i Vågå kommune fatta 31.03.2020 vedtak etter Smittevernvlovens § 4-1 om å stenge felles sanitæranlegg på campingplassar og overnattingsstader i Vågå kommune.

Slik situasjonen er per i dag, med større bevissthet i befolkninga rundt smittervern og at ein ikkje forventar store tilstrøymingar av folk frå andre delar av landet, finn eg det forsvarleg å oppheve denne stenginga frå torsdag 16. april 2020.

Eg håpar bevisstheten rundt smittervern blir oppretthalde, med ekstra god hygiene i desse romma, samt bevissthet rundt handvask, spriting og avstand mellom menneske.

 

Med helsing

 

Dag Gulleik Riksaasen

Kommunelege

14. april kan friviljuge lag og organisasjonar søkje om kompensasjon for korona-avlyste, utsette eller stengte arrangement.

Oppdatering laurdag 11. april:

Det er no ein person i Vågå med påvist smitte av koronavirus. Det var tidlegare ytterlegare ein som var smitta, men denne er no heilt frisk att.

 Vågå kommune har lagt til rette for at familiemedlemmar som ønskjer å kome i kontakt med pasient på Vågåheimen eller i heimetenesta, kan kommunisere ved hjelp av videosamtale. 

Kort oppsummert vil Statsministeren takke alle som er tålmodige og lyttar til nasjonale råd. Det gjer at landet nå har kontroll på smittesituasjonen. Det vart likevel understreka at vi må halde fram med alle hygienetiltak framover og alle som får luftvegssymptom må framleis halde seg heime. Norge opnar gradvis opp att etter påske: