Her kjem eit felles informasjonsskriv frå Vågå kommune og dei private barnehagane. I tillegg er det lenke til informasjonsbrev til foreldre frå sentralt hald og smittevernrettleiaren.

Kommunelegen i Vågå kommune fatta 31.03.2020 vedtak etter Smittevernvlovens § 4-1 om å stenge felles sanitæranlegg på campingplassar og overnattingsstader i Vågå kommune.

Slik situasjonen er per i dag, med større bevissthet i befolkninga rundt smittervern og at ein ikkje forventar store tilstrøymingar av folk frå andre delar av landet, finn eg det forsvarleg å oppheve denne stenginga frå torsdag 16. april 2020.

Eg håpar bevisstheten rundt smittervern blir oppretthalde, med ekstra god hygiene i desse romma, samt bevissthet rundt handvask, spriting og avstand mellom menneske.

 

Med helsing

 

Dag Gulleik Riksaasen

Kommunelege

14. april kan friviljuge lag og organisasjonar søkje om kompensasjon for korona-avlyste, utsette eller stengte arrangement.

Oppdatering laurdag 11. april:

Det er no ein person i Vågå med påvist smitte av koronavirus. Det var tidlegare ytterlegare ein som var smitta, men denne er no heilt frisk att.

 Vågå kommune har lagt til rette for at familiemedlemmar som ønskjer å kome i kontakt med pasient på Vågåheimen eller i heimetenesta, kan kommunisere ved hjelp av videosamtale. 

Kort oppsummert vil Statsministeren takke alle som er tålmodige og lyttar til nasjonale råd. Det gjer at landet nå har kontroll på smittesituasjonen. Det vart likevel understreka at vi må halde fram med alle hygienetiltak framover og alle som får luftvegssymptom må framleis halde seg heime. Norge opnar gradvis opp att etter påske:

Oppdatering fredag 03.04.20

 

Koronatelefonen vil ikkje vere tilgjengelig i helga grunna liten pågang, men vil vere bemanna måndag 06.04 - tysdag 07.04 frå kl. 10.00-15.00 og onsdag 08.04 kl. 10.00-12.00. I påskehelga blir telefonen samordna i dei seks norddalskommunane. Ny informasjon vil kome onsdag 08.04.20.

Vedtak i Regjeringa om forlenging av stenging, eller opning av skule og barnehage er forventa å kome i løpet av onsdag 08.04.20.

Oppdatering fredag 27.03.20

 

Kommuneleiinga og kommuneoverlegen vil vere tilgjengelig for spørsmål knytt til koronasituasjon for innbyggjarane måndag 30.03.20 på Vågå kommune sin facebook-side kl. 12.00. Det er fint om de kan sende inn spørsmål på førehand, send e-post til irene.gundersen@vaga.kommune.no.

Koronatelefonen har liten pågang og den vil derfor ikkje vere tilgjengelig sundag. Behovet vil bli vurdert fortløpande og opningstid kan bli endra. Koordinator på helsesenteret kan gje råd og svare på spørsmål. Du kan kontakte korona-koordinator ved å ringe eller sende sms, telefon 95 25 39 90 mellom kl. 08.00-15.00 på kvardagar og mellom kl. 10.00-14.00 på laurdag. 

Oppmøte til ordinære legetimer går som avtalt, det er berre når du har luftvegs-symptom at vi ber deg ta kontakt på telefon. Folk skal ikkje vere redde for å oppsøke helsesenteret på vanleg måte.

Oppdatering fredag 20.03.20 kl 14.30

Korona-situasjonen er oversiktleg i Vågå kommune fredag efta.

Leiinga takker alle som bidreg under denne spesielle hendinga og ber innbyggjarane om å ta godt vare på kvarandre.

Vi viser til heimesida vår for oppdateringar. Ver ein god venn/nabo og formidle vidare det som ligg her til dei som ikkje er på sosiale media.

Dei kan også få oppdateringar ved å ta kontakt med Servicetorget på telefon 61 29 36 00. Vi ønskjer dykk alle ei god helg.

Har du helsefagleg utdanning eller erfaring, men arbeider med andre oppgåver i dag? Da vil kommunen takke deg dersom du ønskjer å registrere deg her.

Alderspensjonistar kan jobbe med koronakrisen utan å tape pensjon

Regjeringa lempar med umedelbar verknad på reglar slik at pensjonerte sjukepleiarar og andre i nødvendige yrkesgrupper kan jobbe utan å få pensjonen redusert.

Regelen gjeld frå fredag 13. mars og fram til 1. november, og altså for arbeid knytt til koronaviruset.