Oppheving av hastevedtak etter Smittevernloven § 4-1

Kommunelegen i Vågå kommune fatta 31.03.2020 vedtak etter Smittevernvlovens § 4-1 om å stenge felles sanitæranlegg på campingplassar og overnattingsstader i Vågå kommune.

Slik situasjonen er per i dag, med større bevissthet i befolkninga rundt smittervern og at ein ikkje forventar store tilstrøymingar av folk frå andre delar av landet, finn eg det forsvarleg å oppheve denne stenginga frå torsdag 16. april 2020.

Eg håpar bevisstheten rundt smittervern blir oppretthalde, med ekstra god hygiene i desse romma, samt bevissthet rundt handvask, spriting og avstand mellom menneske.

 

Med helsing

 

Dag Gulleik Riksaasen

Kommunelege