Vågå brannvesen - beredskap

Vågå har døgnkontinuerleg brannvakt, og brannvesenet består av 5 befal og eit mannskap på 11.

 

Hovudmålet med tenesta er at Vågå kommune har eit brannvesen som er organisert, utrusta og bemanna, slik at oppgåver pålagt i lov og forskrifter blir utført tilfredsstillande, sett i forhold til kartlagt risiko og sårbarheitsanalyse, jf brannloven §§ 9 og 11.

Brannstasjonen har adresse Industrivegen 37.

Er du bekymra for din eller andre sin branntryggleik? Har du sett noko du meiner kan vere potensielt brannfarleg? Meld det inn via branntips.no.

Vågå kommune har ei brannordning som vart revidert og godkjend i kommunestyret 2020. 

Brannvesenet er organisert med ei beredskapsavdeling og ei førebyggjande avdeling.

Befalet i brannvesenet har ei femdelt vaktordning som går kontinuerleg 24 timar i døgnet, 365 dagar i året. Det er fast vaktordning for nokre brannkonstablar i påska og elles etter behov.

Brannvesenet har bakvakt for alle kommunale bygg/eigedomar, heisalarmar og tekniske alarmar.

 

"Mens du venter på ambulansen"

Vågå brannvesen er med i prosjektet "Mens du venter på ambulansen" i samarbeid med Norsk Luftambulanse. Mannskapet har gjennomført spesialkurs som gjev innføring i førstehjelp ved akutt sjukdom og/eller ulykke. Brannvesenet er utstyrt med ein akuttbag med m.a. oksygen, førstehjelpsutstyr og hjertestartar.

I akutte situasjonar der ambulanse er langt unna eller ber om assistanse, vil mannskap frå brannvesenet rykkje ut og gje pasientbehandling.

 

Mannskapsliste

Befal

Kai Josten - konstituert brannsjef

Bjørn Tore Aspen - utrykningsleiar

Stig Joar Sanden - utrykningsleiar

Stian Rugsveen - utrykningsleiar

Roar Strand - utrykningsleiar

Tom Jøransen - utrykningsleiar

 

Mannskap

Rolf Grev - brannkonstabel

Ragnar Grøsland - brannkonstabel

Egil Kveen - brannkonstabel

Knut Grev - brannkonstabel

Rune Magne Lien - brannkonstabel

Tor-Even Vågheim - brannkonstabel og leiar førebyggande

Roar Berg - brannkonstabel

Stian Kleven - brannkonstabel

Eli Blankenborg - brannkonstabel

Øyvind Mestrand - brannkonstabel

 

 

 

Prisliste for tenester knytt opp mot brannvesen

Adresse

Industrivegen 37

2680 Vågå