Vågå brannvesen - beredskap

Vågå har døgnkontinuerleg brannvakt, og brannvesenet består av 5 befal og eit mannskap på 11.

 

Hovudmålet med tenesta er at Vågå kommune har eit brannvesen som er organisert, utrusta og bemanna, slik at oppgåver pålagt i lov og forskrifter blir utført tilfredsstillande, sett i forhold til kartlagt risiko og sårbarheitsanalyse, jf brannloven §§ 9 og 11.

Brannstasjonen har adresse Industrivegen 37.

Er du bekymra for din eller andre sin branntryggleik? Har du sett noko du meiner kan vere potensielt brannfarleg? Meld det inn via branntips.no.

Vågå kommune har ei brannordning som vart revidert og godkjend i kommunestyret 2020. 

Brannvesenet er organisert med ei beredskapsavdeling og ei førebyggjande avdeling.

Befalet i brannvesenet har ei femdelt vaktordning som går kontinuerleg 24 timar i døgnet, 365 dagar i året. Det er fast vaktordning for nokre brannkonstablar i påska og elles etter behov.

Brannvesenet har bakvakt for alle kommunale bygg/eigedomar, heisalarmar og tekniske alarmar.

 

"Mens du venter på ambulansen"

Vågå brannvesen er med i prosjektet "Mens du venter på ambulansen" i samarbeid med Norsk Luftambulanse. Mannskapet har gjennomført spesialkurs som gjev innføring i førstehjelp ved akutt sjukdom og/eller ulykke. Brannvesenet er utstyrt med ein akuttbag med m.a. oksygen, førstehjelpsutstyr og hjertestartar.

I akutte situasjonar der ambulanse er langt unna eller ber om assistanse, vil mannskap frå brannvesenet rykkje ut og gje pasientbehandling.

 

Mannskapsliste

Befal

Arne Reitan Sæther - brannsjef for Vågå og Sel

Bjørn Tore Aspen - utrykningsleiar

Stig Joar Sanden - utrykningsleiar

Stian Rugsveen - vikar utrykningsleiar

Roar Strand - utrykningsleiar

 

Mannskap

Roar Øygarden - brannkonstabel

Pål Øygarden - brannkonstabel

Tom Jøransen - brannkonstabel

Rolf Grev - brannkonstabel

Ragnar Grøsland - brannkonstabel

Egil Kveen - brannkonstabel

Knut Grev - brannkonstabel

Rune Magne Lien - brannkonstabel

Tor-Even Vågheim - brannkonstabel

Roar Berg - brannkonstabel

Stian Kleven - brannkonstabel

Eli Blankenborg - brannkonstabel (fast frå 1.1.23)

 

 

 

Brannvernopplæring og utleige utstyr Vågå brannvesen 2023

Brannvernopplæring og utleige utstyr Vågå brannvesen 2023
Type teneste Pris pr time
Tankbil/mannskapsbil med sjåfør 874,-
Mannskap, dagtid 540,-
Mannskap, kveld/natt/helg 887,-
Kurs varme arbeid 2.500,- pr deltakar
Kurs sløkkjeundervisning Pris på forespørsel

Kontakt

Arne Reitan Sæther
Brannsjef
Mobil 915 10 101

Brannsjef for Vågå og Sel, leiar beredskapsavdeling, branninspektør og brannførebyggar

Adresse

Industrivegen 37

2680 Vågå