Alle innbyggjarar over 18 år i Vågå kommune har nå fått tilbod om koronavaksine.

 

03.08.2021

Hugs at pandemien ikkje er over. Det er framleis viktig med grunnleggjande smitteverntiltak. Hald avstand og vask hender. Hald deg heime om du er sjuk. Test bestiller du ved å ringe koronatelefonen.Det er ingen positive testar og ingen i karantene pr. i dag. Vi har samarbeid med Sel om testing og koronatelefon. Dette samarbeidet vil halde fram utover sommaren. 


29.07.2021

Vår entreprenør, Gudbransdal Miljø (93 43 90 86)opplyser att dei startar tømming av anlegg i Vågå fyrste del av august.Dei som skal ha besøk av tømme-bilen vil få melding på førehand via sms.Fritidsbustadar/hytter har tømming kvart 4. år, bustadar kvart 2. år og tette tankar kvart år.


22.07.2021

Pr. i dag er det ingen positive tester og ingen i karantene her i Vågå.Vi har samarbeid med Sel om testing og koronatelefon, sjå tidlegare informasjon. Dette samarbeidet vil fortsette utover sommeren.


22.07.2021

For testing på helg er det fortsatt regionalt samarbeid og tabellen finn du under. Koronatelefon på laurdagar er open frå kl 09.00-11.00, testing skjer etter avtale med koronatelefon og blir utført mellom kl 11.00-13.00. Dag og datoTelefonLokasjonAdresseLaurdag 17.0761 24 22 00DovreLars Moens veg 3, DombåsLaurdag 24.07469 08 342SelOtta samfunnshus, Skansen 5ALaurdag 31.07952 53 990VågåVågå helsesenter, Moavegen 20ALaurdag 07.08909 89 436SkjåkSkjåk legekontor, Moavegen 30Laurdag 14.08908 27 520LesjaLesja helsehus/Legekontoret, Romsdalsvegen 1382, 2665 LesjaLaurdag 21.08481 65 519LomLom helsesenter, Krokamyrvegen 18, testbrakke ved parkeringsplassLaurdag 28.0861 24 22 00DovreLars Moens veg 3, Dombås
 


16.07.2021

Vaksineringsstatus:Antal doser satt totalt2 955Tal personar med minst 1 dose1 759Tal fullvaksinerte1 196Plan for vaksinasjon denne vekeComirnaty/Pfizer: 102 doserPrioritet på vaksine denne veke (gruppe)Gruppe 9 (45-54 år) og gruppe med 2. dosePlan for vaksinasjon onsdag i veke 30 (ingen vaksinasjon i veke 29)564 doser gruppe 9 (45-54 år) og gruppe 10 (18-24 år og 40-44 år).
 Antall vaksinedoser vi får kan bli justert, men alle dosane vil bli brukt på dei oppsette dagane. Planane vi har lagt er difor baset på prognosar frå FHI. Vi  planlegg for vaksinering annakvar veke, i veker med partal. Døkk som har fått dato for 2. dose, forheld døkk til den datoen uansett veketal. Døkk som får tilbod om vaksine vil få ein SMS med timeavtale til vaksinering. Hugs å ringe helsesenteret (tlf. 61293700) om timen slett ikkje passer. Alle må tilstrebe så langt som råd å ta imot tidspunkt til vaksineringa dei har fått. Dersom du er sjuk hugs å gje oss beskjed om dette.  Ferie er ikkje god nok grunn til å utsette vaksineringa. Da vil du kome lenger bak i køen. Dette er veldig viktig for at vi skal få brukt alle vaksinene etter oppsatt plan.Det er 12 ukers intervall mellom 1. og 2. dose.  For personar i risikogruppa er intervallet mellom 1. og 2. dose 6 veker.Er du ungdom og skal studere i utlandet treng du kanskje å bli fullvaksinert før studiet starter. Nokre land krev dette. Ta kontakt med helsesenteret.Koronavaksinasjonen vil foregå på Vågåhallen, onsdagar.I forkant av vaksinasjonen skal du fylle ut eit eigenerklæringsskjema. På Vågå kommune si heimeside ligg det ein link til dette skjemaet.Treng du bistand til å fylle ut skjema eller treng du skyss til vaksinasjonsstedet så meld frå om dette.Navn på vaksina: Pfizer/Comirnaty.Er du født 1976 eller tidlegare og ikkje motteke innkalling eller tilbod om vaksinering så gje oss beskjed. Da vil du bli prioritert for vaksine. Sjå link ang. Prioriteringsrekkefølga frå fhi.no:https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/hvem-kan-fa-koronavaksine/


15.07.2021

I samsvar med plan- og bygningslova § 12-8 vert det varsla oppstart av reguleringsplanarbeid, og i samsvar med § 12-9 vert det varsla offentleg ettersyn av forslag til planprogram for Jetlie hytteområde, PlanID 34350007.

Det vert samtidig varsla om oppstart av utbyggingsavtale, jf. plan- og bygningslova kapittel 17.  Planarbeidet vert utført av Olav Talle, org.nr. 926344838 i samarbeid med VA Prosjektering AS, på vegne av grunneigarane Johannes Sandbu (18/1), Harald Sve Bjørndal (20/1) og Odd Kåre Haugøy (22/2).

Føremålet med planarbeidet er fritidsbustader med parkering, vegtilkomst, skiløyper, stiar, friluftsområde og omsynssoner. Planområdet ligg på sørsida av Blåhøvegen, ca. 4 km opp frå Vågåmo, ca. 920 – 1000 m.o.h. Du finn også planområdet på kommunen si kartløysing under arealplaner/reguleringsplan/under arbeid. Du kan også søkje på plannavn Jetlie.

Innspel til planarbeidet kan sendast til:

Olav Talle på e-post: post@olavtalle.no, eventuelt pr. post til Olav Talle, Liavegen 49, 2953 Beitostølen.

Kopi til Vågå kommune: postmottak@vaga.kommune.no.

Høyringsfrist er 10. september 2021.

 

Vedlegg:

14.07.2021

Vaksineringsstatus:

Antal doser satt totalt

2 852

Tal personar med minst 1 dose

1 697

Tal fullvaksinerte

1 155

Plan for vaksinasjon denne veke

Comirnaty/Pfizer: 119 doser

Prioritet på vaksine denne veke (gruppe)

2. doser

Plan for vaksinasjon  veke 28

102 doser, 2.dose + gruppe 9

 

Antall vaksinedoser vi får veit vi ikkje før ei veke før. Vi vil vaksinere i heile sommer. Vi har fått ei foreløpig oversikt over vaksinedoser vi får i sommer, men får samtidig beskjed om at dette kan endre seg. Vi  planlegg for vaksinering annakvar veke, i veker med partal. Døkk som har fått dato for 2. dose, forheld døkk til den datoen uansett veketal. Døkk som får tilbod om vaksine vil få ein SMS med timeavtale til vaksinering. Hugs å ringe helsesenteret (tlf. 61293700) om timen slett ikkje passer. Alle må tilstrebe så langt som råd å ta imot tidspunkt til vaksineringa dei har fått. Dersom du er sjuk hugs å gje oss beskjed om dette.  Ferie er ikkje god nok grunn til å utsette vaksineringa. Da vil du kome lenger bak i køen. Dette er veldig viktig for at vi skal få brukt alle vaksinene etter oppsatt plan.

Det er 12 ukers intervall mellom 1. og 2. dose.  For personar i risikogruppa er intervallet mellom 1. og 2. dose 6 veker.

Er du ungdom og skal studere i utlandet treng du kanskje å bli fullvaksinert før studiet starter. Nokre land krev dette. Ta kontakt med helsesenteret. 

08.07.2021

Det er eit aukande problem med manglande beskjering og rydding av vegetasjon langs kommunale vegar. Dette skaper faresituasjonar og er til hinder for trafikk og vedlikehald. God sikt er eit rimeleg og enkelt verkemedel for å oppnå betre trafikktryggleik.
Under er eit samandrag av dei lovheimlane vi legg til grunn for eit pålegg. Vi vil samtidig legge vekt på eit positivt samarbeid og eit fornuftig skjønn utan at ein sett tryggleiken til side.

Med heimel som vist nedanfor gjer kommunen med dette varsel om at tre og greiner som veks innover vegen eller frisiktsonar må fjernast. Dersom grunneigaren ikkje er i stand til å utføre arbeidet sjølv, kan kommunen hjelpe mot økonomisk kompensasjon.

07.07.2021
Alle saker