Har du ein draum om å stå på ei scene, eller vil du jobbe bak produksjonen med kostyme/sminke eller som scenearbeider? Då vil vi ha deg med på laget på vår neste musikal Flashdance! 


12.08.2022

Eig eller disponerer du eigedom med avkjørsel til veg eller gang- og sykkelveg, har du ansvar for å sørge for fri sikt ved din avkjørsel. 


10.08.2022

Det nærmar seg tida for at nye renovasjonssekkar blir køyrd ut. Ønskjer du å endre på abonnementet ditt, så må du melde frå om dette innan 1. september 2022.Du kan melde frå til servicetorget på tlf 61 29 36 00 eller postmottak@vaga.kommune.no


08.08.2022

Nordplan AS varslar, på vegne av Krefter AS som tiltakshavar, i medhald av plan- og bygningslova § 12-8 oppstart av detaljregulering for næringsområdet Kolbotn II på Lalm i Vågå kommune.Føremålet med planen er å legge til rette for industriføremål som opnar for etablering av datasenter, samt utnytting av mineralressursar med ein etterbruk som opnar for etablering av anlegg for utnytting av spillvarme.

Planen skal sikre at det kan etablerast annan næring/industri dersom datasenter ikkje vert aktuelt.Planen fell inn under vedlegg 1 pkt. 24 i konsekvensutgreiingsforskrifta. Det er derfor utarbeidd eit forslag til planprogram som blir høyrt i samband med varsel om planoppstart.

Det varslast også om forhandling av utbyggingsavtale.


08.07.2022

I medhald av plan- og bygningslova § 11-12 har formannskapet i Vågå kommune gjort vedtak om å starte arbeidet med revisjon av kommunedelplan for klima- og energi. Forslag til planprogram blir med dette lagt ut til offentleg ettersyn i medhald av plan- og bygningslova § 11-13.


29.06.2022

I morgon, 30. juni kl 9.00, skal alle kommunale mobiltelefonar porterast over på ny mobilleverandør. Forhåpentleg går dette raskt og utan særlege problem, men det kan vere at du i tidsrommet rundt kl 9.00 kan oppleve problem med å nå fram til kommunalt tilsette.


29.06.2022

Førre veka gjennomførte Vågå kommune og selskapet HomeNet eit ope møte på Lalm om fiberutbygginga som er planlagt på strekka frå Vågåmo - Lalm langs Rv15. Stutt oppsummert er planen frå HomeNet at alle potensielle kundar langs denne strekningen skal ha tilbod om fiber i løpet av november 2022.


28.06.2022

 Velkomen til seniorkino 6. juli, kl 11.00 i Vågå kulturhus.


13.06.2022

Vågå kommune har gleda av å invitere hytteeigarar, deltidsinnbyggarar, nye og «gamle» innbyggjarar som ønskjer eit større nettverk, til ein sosial treff på Bessheim Fjellstue fredag 1. juli kl. 17.00.


13.06.2022

Tysdag 21. juni, kl 16.30 - 17.45, blir det informasjonsmøte på Lalm samfunnshus om breibandutbygginga som no skjer på strekninga Vågåmo - Lalm langs Rv 15.


13.06.2022
Alle saker