Sundag kveld 16.01.22 og natt til måndag 17.01. er det venta sterk nordvestleg vind med lokalt særs kraftige vindkast over 23 m/s.Politiet har bedt kommunane om å førebu nedfall av infrastruktur nett og naudnett.Plan for bemanning av kontaktpunkt for naudsamband dersom ordinært mobilnett og naudnett skulle bli slått ut:
  • Vågå kommunehus

  • Randsverk (brannbil)Oppfordring frå overordna myndigheiter er å feste alle lause gjenstandar, unngå ferdsel på utsette plassar, vurder om reisa er nødvendig og følg med på vegmeldingar (175.no).På førehand må ein vurdere tiltak for å avgrense skade. 


16.01.2022

Vågå kommune er kjent med to smitta pr. i dag.


14.01.2022

Vi minnar om massevaksinasjon i Vågåhallen i dag frå kl 14.00-17.00


13.01.2022

Vi minnar om massevaksinasjon!Den fyste er torsdag 13.01 kl. 14-17 og den siste massevaksinasjonen blir fredag 28.01 frå kl. 14-17. Vi er avhengig av at det kjem omlag 500 personar til kvar av desse vaksineringane for at vi skal kome i mål.Er det 20 veker eller meire sidan du tok 2. dose så kan du møte opp førstkommande torsdag 13.01.22

Det er også mogleg og koma om du skal ha 1. eller 2. dose. 


11.01.2022

Kommunane i Nord-Gudbrandsdalen ønskjer å få innspel på kva du som innbyggjar ønskjer for eigen alderdom i framtida. Vi spør personar som er 55+ og difor kan nokre av spørsmåla framstå som mest aktuelle langt fram i tid.NB! Vågå har fått inn litt få svar samanlikna med dei andre kommunane i norddalen, og vi oppmodar personar i aldersgruppa 55+ til å svar på undersøkinga.


11.01.2022

Kommunal kompensasjonsordning for lokale bedrifter Del 6 - Vågå – Notifisert ordningVågå kommune er tildelt kr 533.000,- til kommunal kompensasjonsordning #6 for lokale bedrifter. Vågå kommune fekk ikkje tildelt midlar i runde 4 og 5.  Hensikta med midlane er å avhjelpe situasjonen i kommunar med næringsliv som igjen blir råka av nye smitteverntiltak innført i november/desember 2021.Verksemder innanfor hotell- og restaurantdrift, servering, overnatting, opplevelsesnæring og liknande vil bli prioritert i forbindelse med tildeling.


10.01.2022

På værvarselet for denne veka er det meldt til dels store nedbørsmengder frå onsdag. Vi vil minne alle grunneigarar om å sjekke eigne stikkrenner, avkjøringsrenner og andre vassføringar for å hindre skader på veg og eigedom i samband med den venta nedbøren.


10.01.2022
Alle saker