11. november 2018 vart 170 stillingar frå heile regionen slept samtidig. Eit slik felles stillingslepp ga stor merksemd, gjorde at ein nådde fleire potensielle arbeidstakarar regionalt og nasjonalt, og gå ei større søkjarmengde til den enkelte jobb.At vi lykkes skuldast eit godt samarbeid mellom privat og offentleg sektor.12. mars 2020 kjører vi eit nytt stillingslepp for Nord-Gudbrandsdal. 


23.01.2020

NGR melder at det er vorte ein feil i renovasjonskalenderen for 2020, som gjeld Vågå miljøstasjon.


09.01.2020

DNB si stifting GODE TILTAK har tildelt kr 20.000,- til Vågå bibliotek for å kjøpe inn utstyr til prosjektet "Sjakk på biblioteket."


03.01.2020

Kommunestyret i Vågå kommune vedtok i KS 69/19 i møte den 17.12.19 følgjande endringar for eigedomsskatt, gjeldande frå og med skatteåret 2020


02.01.2020

Sal av fallviltkjøtt  - vilt påkjørt på veg.

Kvart år blir det påkjørt hjortevilt etter vegen, hovudsakeleg elg og hjort. Noko av dette kjøttet har god kvalitet og er godt egna som menneskemat. Fleire medlem av fallviltgruppa er godkjende feltkontrollørarar og kan vurdere om kjøttet har ein slik kvalitet at det kan seljast.

Prisen per kg ligg på mellom 30-50 kr, avhengig av kvalitet. Tid på året, kondisjon til elg/hjort og skade kan verke inn på kjøttkvaliteten.

Dersom du ønskjer å kjøpe påkjørt hjorteviltkjøtt kan du sende ein e-post til servicetorget der namn, adresse, telefon og e-post adresse er oppgjeve. postmottak@vaga.kommune.no . Det blir seld heile og halve dyr. Kjøttet må kunne takst hand om på stutt varsel.

Helsing

Laila Nersveen

Plan- og miljørådgjevar

Tlf. 61293615

laila.nersveen@vaga.kommune.n

20.12.2019

Stortinget har vedteke at det skal innførast forbod mot bruk av mineralolje (fossil olje) til oppvarming av bygningar i Norge. Fossil olje vil seie fyringsolje, parafin og liknande.Føremålet med ny forskrift er å redusere utslepp av klimagassar frå oppvarming av bygningar, samtidig som omsyn til forsyningssikkerheita blir ivareteke.


18.12.2019

Psykisk helseteneste i Vågå kommune, i samarbeid med Frivilligsentralen og Selvhjelp Norge, inviterer til seminar om sjølvhjelp og igangsetting av sjølvhjelpsgrupper.


12.12.2019

Dessverre har 12. termin kommunale avgifter ved ein feil vorte sendt ut med forfallsdato 20. januar 2019. Rett forfallsdato skulle vore 20. januar 2020, og vi ber om at faktura blir betalt innan denne fristen. Vi beklager feilen, og eventuelle ulemper det fører med seg. 


12.12.2019

'Vi kan ikkje akseptere at utviklinga av kommunesenteret blir sett på vent', skriv ordføraren i eit brev til Fylkesmannen i Innlandet og inviterer til eit møte for å drøfte tiltak for Vågåmo sentrum.


06.12.2019

Brannvesen i Oppland rykka ut til 38 bustadbranner mellom kl 23 og 07 i fjor. Det blir et gjennomsnitt på over tre nattbrannar kvar einaste månad heile året igjennom, berre i vårt fylke. No ber brannsjefen om at alle sjekkar røykvarslaren ved inngangen til det som er den mest brannutsette månaden i året.


28.11.2019
Alle saker