Smittevernlegen i Vågå har, i samarbeid med leiinga ved Vågåheimen, gitt følgjande oppdaterte rutiner for besøkjande til Vågåheimen frå 16. september 2020


16.09.2020

Trygg trafikk Innlandet kjem til Frivilligsentralen i Vågå, måndag 5. oktober kl 10.00 - 12.00


14.09.2020

Fylkesutvalet i Innlandet fylkeskommune behandla den 30.06.2020 saka om fordeling av 65.6 millionar i ekstraordinære kommunale næringsfond. Kommunane i Nord-Gudbrandsdalen fekk rundt 9,5 millionar totalt og Vågå fekk ca 1,5 millionar Det er kome ekstraordinære kriterier saman med midlane på korleis dei skal tildelast, utbetalast og rapporterast 


11.09.2020

Alle grunneigarar blir oppmoda om å klippe greinar og kvist som heng ut i vegbana, samt hekkar og buskar på eigen eigedom som hindrar sikt.

08.09.2020

Frå 1. november 2020 overtek Skatteetaten ansvaret for skatteoppkrevjaroppgåvene som kommunane har i dag. Skatteetaten vil med dette få eit heilskapleg ansvar for fastsetting, innkrevjing og kontroll av skattar og avgifter. Etter denne datoen finst ikkje lengre skatteoppkrevjar (kemner) i kommunen.


27.08.2020

Vågå kommune skal tildele nye løyve for leigekøyring med snøskuter jf. § 5 punkt a) i nasjonal forskrift til motorferdsellova.


27.08.2020

Vi har sett i verk ei rekkje tiltak i barnehagen og  på skulen for å hindre smitte. Trafikklysa med grønt, gult og raudt nivå viser kva for smitteverntiltak som gjeld for skulane for dei ulike nivåa. Det er smittesituasjonen i Noreg som avgjer kva for nivå vi skal følgje.Det er no beslutta frå sentralt hald at alle skular og barnehagar i Norge skal starte på gult nivå i trafikklysmodellen, uavhengig av smitteomfanget i kommunen.Vi er i den heldige situasjonen at det er 0 smitte i Vågå og i Nord-Gudbrandsdalen pr no, men vi skal like fullt starte på gult nivå som eit førebyggande tiltak.


14.08.2020

I følgje Fylkesmannen i Innlandet og Utdanningsdirektoratet er alle skular og barnehager er definert på gult nivå. Kommunane har ikkje moglegheit til å nedjustere dette sjølve, trass lågt smitteomfang. Dette inneber at skulane og barnehagane er definert på gult nivå frå og med måndag 17. august.Under finn du informasjon om dei ulike stega.Meir detaljert informasjon om Vågåmo skule og Lalm skule kjem i morgon, fredag. Foreldre og føresette får informasjon tilsendt direkte frå skulen.


13.08.2020
Alle saker