Her kjem eit felles informasjonsskriv frå Vågå kommune og dei private barnehagane. I tillegg er det lenke til informasjonsbrev til foreldre frå sentralt hald og smittevernrettleiaren.

16.04.2020

Kommunelegen i Vågå kommune fatta 31.03.2020 vedtak etter Smittevernvlovens § 4-1 om å stenge felles sanitæranlegg på campingplassar og overnattingsstader i Vågå kommune.

Slik situasjonen er per i dag, med større bevissthet i befolkninga rundt smittervern og at ein ikkje forventar store tilstrøymingar av folk frå andre delar av landet, finn eg det forsvarleg å oppheve denne stenginga frå torsdag 16. april 2020.

Eg håpar bevisstheten rundt smittervern blir oppretthalde, med ekstra god hygiene i desse romma, samt bevissthet rundt handvask, spriting og avstand mellom menneske.

 

Med helsing

 

Dag Gulleik Riksaasen

Kommunelege

15.04.2020

14. april kan friviljuge lag og organisasjonar søkje om kompensasjon for korona-avlyste, utsette eller stengte arrangement.


14.04.2020

Oppdatering laurdag 11. april:Det er no ein person i Vågå med påvist smitte av koronavirus. Det var tidlegare ytterlegare ein som var smitta, men denne er no heilt frisk att.


11.04.2020

 Vågå kommune har lagt til rette for at familiemedlemmar som ønskjer å kome i kontakt med pasient på Vågåheimen eller i heimetenesta, kan kommunisere ved hjelp av videosamtale. 


08.04.2020

Kort oppsummert vil Statsministeren takke alle som er tålmodige og lyttar til nasjonale råd. Det gjer at landet nå har kontroll på smittesituasjonen. Det vart likevel understreka at vi må halde fram med alle hygienetiltak framover og alle som får luftvegssymptom må framleis halde seg heime. Norge opnar gradvis opp att etter påske:


07.04.2020

Regionrådet for Nord-Gudbrandsdal har inngått avtale med Eidsiva Bredbånd om utbygging av fibernett i regionen. Det er Skjåk Energi og Eidefoss Nett som står for sjølve utbygginga, med sine underentreprenørar.


07.04.2020

Vi treng din bistand til å redusere smitterisikoen på våre mannskaper.


06.04.2020

Oppdatering fredag 03.04.20

 

Koronatelefonen vil ikkje vere tilgjengelig i helga grunna liten pågang, men vil vere bemanna måndag 06.04 - tysdag 07.04 frå kl. 10.00-15.00 og onsdag 08.04 kl. 10.00-12.00. I påskehelga blir telefonen samordna i dei seks norddalskommunane. Ny informasjon vil kome onsdag 08.04.20.

Vedtak i Regjeringa om forlenging av stenging, eller opning av skule og barnehage er forventa å kome i løpet av onsdag 08.04.20.

03.04.2020
Alle saker