Ei arbeidsgruppe med representantar frå alle dei seks kommunane i Nord-Gudbrandsdal, saman med Regionrådet, har fått i mandat å lage ein rapport om korleis vi kan etablere eit interkommunalt friluftsråd i regionen.


20.05.2019

I år blir det Aktiv sommarferie i tida 12. - 16. august, kl 9-15 kvar dag, med frammøtestad på Halland.Dette er eit tilbod for born fødd i åra 2012 - 2006, og eigendelen pr born er kr 500,-. For born nr 2 er prisen kr 250,-.Beskjedar eller spørsmål kan rettast til Mona Sveen på tlf 99 69 38 18 eller epost: mona.sveen@vaga.kommune.no


16.05.2019

Frå 1. juni til 31. august kan du som går i 1. til 7. klasse, delta på Sommarles.no 2019.


15.05.2019

HOKO gjorde i sitt møte 30. april vedtak om å sende forslag til kulturskuleplan for perioden 2020-2023 ut på høyring.


09.05.2019

Program for alle arrangement på 17. mai 2019 finn du her:


07.05.2019

I veke 18 vil miljøstasjonen ha utvida opningstider, slik at alle kan bidra til ein ryddedugnad både heime hos seg sjølv og elles.


26.04.2019

Sel og Vågå Bondelag og Vågå Bonde- og Småbrukarlag har i samarbeid med landbrukskontoret teke initiativ til ryddeaksjon i landbruket i veke 18.  Det blir utvida opningstider på miljøstasjonane i Sel (Myrmoen) og Vågå (industriområdet) denne veka. 


24.04.2019


Kommunane Skjåk, Lom, Vågå, Sel, Dovre og Lesja har dei seinare åra sendt felles søknad om tilskotsmidlar frå den såkalla NKOM-ordninga. Dette er tilskot som blir gitt til utbygging av høghastigheit breiband i område med privat busetting, der utbyggarane ikkje ser det som kommersielt forsvarleg å byggje ut.


23.04.2019

Blåhøvegen er frå i dag, fredag 12. april, opna for biltrafikk fram til Vole og hoppunktet for hang- og paraglidere, men vi gjer merksam på at vegen kan vere både blaut og glatt.


12.04.2019

Vågå formannskap gjorde i møte 2. april 2019, sak 21/19, med heimel i § 12-9 i Plan- og bygningslova, vedtak om fastsetting av planprogram for detaljregulering for skiferbrot i Nordheringslie, gnr 69 bnr 3 m.fl. 

12.04.2019
Alle saker