Vågå kommune opprettheld strenge besøksrutinar på Vågåheimen. Besøk til Vågåheimen må avtalast på telefon 61 29 37 50 eller 476 15 700.

Uansett kva tidspunkt besøket skal skje så må avtala inngåast på kvardagar mellom kl. 08.00-14.00. Det vil ikkje vera mogleg å koma på besøk utan at det er gjort ei slik avtale i forkant.

Vågå kommune held fram med tiltak som var beslutta måndag 09.11.20. Som før støttar vi oss på dei nasjonale føringane frå FHI, og tiltaka vi set i verk er for å ta del i den nasjonale dugnaden for å få kontroll over koronasmitten.

Folkehelseinstituttet har lagd ei oversikt over reglane for antall deltakarar og avstand på arrangement, samlingar og aktivitetar. Sjå oversikt eller lenke.

Kommuneoverlegen ønskjer å orientere om Covidsituasjonen og endringar i rutiner innan heimesjukepleia og sjukeheimen. 

Vågå har fått ein ny person med påvist Covid-19-smitte i dag.

Ein person er satt i isolasjon og ein er satt i karantene. Nødvendig smittesporing etter dagens situasjon er gjennomført. 

Vågå kommune har nå fått eit nytt positivt tilfelle av Covid-19 viruset. Kommuneoverlege og kommunalsjef har vore ein del av møte for kriseleiinga i Vågå kommune i dag. Vi finn grunn til minne om at denne pandemien på langt nær er over. Smittesituasjonen i Norge har i haust vore aukande. Det har i stor grad vore grupper som man har greidd å isolere og såleis slå ned smitten

 

Smittevernlegen i Vågå har, i samarbeid med leiinga ved Vågåheimen, gitt følgjande oppdaterte rutiner for besøkjande til Vågåheimen frå 16. september 2020

Vi har sett i verk ei rekkje tiltak i barnehagen og  på skulen for å hindre smitte. Trafikklysa med grønt, gult og raudt nivå viser kva for smitteverntiltak som gjeld for skulane for dei ulike nivåa. Det er smittesituasjonen i Noreg som avgjer kva for nivå vi skal følgje.

Det er no beslutta frå sentralt hald at alle skular og barnehagar i Norge skal starte på gult nivå i trafikklysmodellen, uavhengig av smitteomfanget i kommunen.

Vi er i den heldige situasjonen at det er 0 smitte i Vågå og i Nord-Gudbrandsdalen pr no, men vi skal like fullt starte på gult nivå som eit førebyggande tiltak.

I følgje Fylkesmannen i Innlandet og Utdanningsdirektoratet er alle skular og barnehager er definert på gult nivå. Kommunane har ikkje moglegheit til å nedjustere dette sjølve, trass lågt smitteomfang. Dette inneber at skulane og barnehagane er definert på gult nivå frå og med måndag 17. august.

Under finn du informasjon om dei ulike stega.

Meir detaljert informasjon om Vågåmo skule og Lalm skule kjem i morgon, fredag. Foreldre og føresette får informasjon tilsendt direkte frå skulen.