I samråd med smittevernlegen er det frå 12. juni innført nye rutinar for besøkjande til Vågåheimen

Regjeringa ønskjer å opne opp at samfunnet vårt, men det skal skje gradvis og kontrollert. Det kan bety at vi får oppblomstring av Covid-19 smitte, men da må vi reagere raskt og vurdere tiltak. Det blir presisert at alle MÅ overhalde smittevern-råda!

Sjå informasjon frå Folkehelseinstituttet:

Det er fortsatt et godt smittevernråd å redusere fritidsreiser for å unngå risiko for smittespredning mellom steder. Reiser til hytta utgjør imidlertid mindre fare for smittespredning fordi man stort sett er der sammen med familie eller venner man allerede er i kontakt med hjemme.

Kommuneleiinga, NAV og kommunelegen vil gjennomføre eit nytt møte knytt til koronasituasjonen for innbyggjarane tysdag 21.04.20 på Vågå kommune sin facebook-side kl. 17.00. Send gjerne inn  spørsmål på førehand, send e-post til irene.gundersen@vaga.kommune.no. Spørsmåla blir anonymisert. 

 

Her kjem eit felles informasjonsskriv frå Vågå kommune og dei private barnehagane. I tillegg er det lenke til informasjonsbrev til foreldre frå sentralt hald og smittevernrettleiaren.

Kommunelegen i Vågå kommune fatta 31.03.2020 vedtak etter Smittevernvlovens § 4-1 om å stenge felles sanitæranlegg på campingplassar og overnattingsstader i Vågå kommune.

Slik situasjonen er per i dag, med større bevissthet i befolkninga rundt smittervern og at ein ikkje forventar store tilstrøymingar av folk frå andre delar av landet, finn eg det forsvarleg å oppheve denne stenginga frå torsdag 16. april 2020.

Eg håpar bevisstheten rundt smittervern blir oppretthalde, med ekstra god hygiene i desse romma, samt bevissthet rundt handvask, spriting og avstand mellom menneske.

 

Med helsing

 

Dag Gulleik Riksaasen

Kommunelege

14. april kan friviljuge lag og organisasjonar søkje om kompensasjon for korona-avlyste, utsette eller stengte arrangement.

Oppdatering laurdag 11. april:

Det er no ein person i Vågå med påvist smitte av koronavirus. Det var tidlegare ytterlegare ein som var smitta, men denne er no heilt frisk att.