Pakkeforløp for psykisk helse og rus 

Frå 1. januar 2019 skal alle tenester i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) skal bli organisert som pakkeforløp.

Pakkeforløp for psykisk helse og rus skal gi pasienter heilskapleg og forutsigbare utrednings- og behandlingsforløp, utan unødig ventetid. 

Frist for utgreiing er ordinært 6 veker, og ved behov utvida med 6 veker. Etter at diagnose er gitt blir behandlinga evaluert etter 6 veker, for så å bli evaluert kvar 12. veke.

Det er per 14.10.19 innført 7 pakkeforløp:

 • Gravide og rusmidler
 • Psykiske lidelser – ban og unger
 • Psykiske lidelser – voksne
 • Psykoselidelser, inkludert mistanke om psykoseutvikling
 • Rusbehandling (TSB)
 • Spiseforstyrrelser
 • Tvang (OCD)
 • Somatisk helse og levevaner

Det er planlagt innføring av fleire pakkeforløp. For oppdatert informasjon sjå Helsedirektoratet sine nettsider

 

Ansvar for forløpskoordinering av pakkeforløp i Vågå kommune

Helsedirektoratet beskriv kommunen sitt ansvar slik: 

Oppgaver i det forløpskoordinerende arbeidet i kommunen:

 • informere, veilede og gi råd til pasient og ev. pårørende om pakkeforløp psykisk helse og rus
 • samarbeide med forløpskoordinator i spesialisthelsetjenesten
 • sikre helhetlig oppfølging med utgangspunkt i pasientens mål, ressurser og behov
 • sikre god samhandling mellom aktørene i helsetjenesten, samt andre relevante tjenesteytere
 • sikre samordning av tjenestetilbudet
 • initiere, innkalle og eventuelt lede møter knyttet til koordinering og ev. individuell plan
 • følge opp, evaluere og oppdatere individuell plan
 • forberede og koordinere aktuelle tiltak/tilbud i kommunen i god tid før utskrivning, mellom planlagte opphold og under poliklinisk behandling

For barn/unge - personer under 16 år er ansvaret for forløpskoordinering lagt til Helsestasjonen.

Helsestasjonen telefon 40 03 46 21 eller 40 03 51 39

For personer over 16 år: 

For personer som allereie har oppnemnt ein koordinator eller kontaktperson i Vågå kommune, så er det denne som skal ivareta forløpskoordineringen. 

Koordinerande eining/Tildelingskontoret i Vågå kommune er forløpskoordinator for pakkeforløp innan psykisk helse og rus, der det ikkje allereie er oppnemnt koordinator/kontaktperson. 

Telefon til Tildelingskontoret 91 13 43 58. Sentralbord Vågå kommune 61 29 36 00


Brosjyre - pasientinformasjon

Du kan lese meir om dette på Helsenorge.no eller Helsedirektoratet sine nettsider: