Ansattoversikt


Barnehage

Ansatte i avdelingen Barnehage
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Tenesteleiar Søre Grindstugu barnehage 976 05 695
Tenesteleiar Lalm barnehage 952 81 106

Barneverntenesta Vågå-Sel

Ansatte i avdelingen Barneverntenesta Vågå-Sel
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Barnevernkonsulent 916 97 671
Barnevernkonsulent 400 36 570
Barnevernkonsulent/teamleiar 952 03 062
Barnevernkonsulent 918 58 377
Sekretær (tirs., ons. og tors.) 902 19 117
Barnevernkonsulent 904 78 924
Barnevernkonsulent/PMTO-terapeut 907 87 916
Barnevernkonsulent 477 01 196
Virksomhetsleder 415 37 287 415 37 287
Miljøarbeidar 416 89 972
Barnevernkonsulent 415 42 791
Barnevernkonsulent 480 75 924
Teamleiar/nestleiar 912 45 433
Familierettleiar/PMTO-terapeut 902 93 280
Barnevernkonsulent 910 08 072
Barnevernkonsulent 480 75 924
Barnevernskonsulent 951 65 923

Eksterne

Ansatte i avdelingen Eksterne
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Rådgiver - Skåppå Kunnskapspark 908 42 065

Kontaktperson ved spørsmål om etablering eller utvikling av næringsliv

Felles innkjøpskontor for Nord-Gudbrandsdal

Ansatte i avdelingen Felles innkjøpskontor for Nord-Gudbrandsdal
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Innkjøpskonsulent 986 33 634
Leiar innkjøpskontoret 996 11 189
Innkjøpskonsulent 913 57 621

Fellestenester

Ansatte i avdelingen Fellestenester
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
IT-konsulent 908 82 557
Konsulent løn og personal 481 71 176
Personalsjef 982 07 293
IT-konsulent 922 31 358
Regnskapssjef/controller 915 26 020
Konsulent løn 988 78 676
Servicetorgmedarbeidar 476 82 688
Servicetorgmedarbeidar 917 84 146
Informasjonskonsulent 901 41 975
Arkivansvarleg 469 14 570
Økonomimedarbeidar 948 46 603
Fagansvarleg løn 453 13 066

Helse, omsorg, sosiale tenester

Ansatte i avdelingen Helse, omsorg, sosiale tenester
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Kvalitetskonsulent 948 65 287
Prosjektleiar
Kommunalsjef 480 28 389

Ansvarsområde: Helse og meistring

Helse, omsorg, sosiale tenester - Heimetenesta

Ansatte i avdelingen Heimetenesta
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Husfar 948 23 785
Leiar sysselsettingsgruppa 997 49 532
Kreftsjukepleiar
Kreftsjukepleiar
Tenesteleiar heimetenesta 907 06 834

Helse, omsorg, sosiale tenester - Helsesenteret

Ansatte i avdelingen Helsesenteret
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Vernepleiar 994 26 061
Gro Johnsgård Aateigen
Fysioterapeut for barn og ungdom 954 82 265
Miljøterapeut 415 50 332
Psykiatrisk hjelpepleiar med vidareutdanning i rehabilitering 477 10 697
Anne Berit Vilhelmsen Haugen
Helsesøster 400 35 139

Er å treffe 8.00 - 15.30 - måndag, tysdag, torsdag og fredag

Ergoterapeut 488 93 996

Arbeider måndag - fredag, med fri annankvar onsdag.

Er også syn- og hørselskontakt i Vågå

Fysioterapeut 476 63 938
Fysioterapeut 476 63 938
Spesialsjukepleiar med vidareutdanning innan psykisk helse og rus 474 88 310
Camilla Haug Letrud
Helsesjukepleiar 952 43 112

Er å treffe 8.00 - 15.30 - måndag-fredag

Avdelingsleiar rus og psykisk helseteneste 488 97 211
Tenesteleiar helsesenter 476 27 394
Logoped 913 76 564
Demenssjukepleiar 904 18 208

Ansvarleg for Grøn omsorg og demensteneste

Psykiatrisk hjelpepleiar 948 14 593
Bjørg Skogen
Psykiatrisk sjukepleiar - prosjektstilling 915 68 355

Helse, omsorg, sosiale tenester - Miljøterapitenesta

Ansatte i avdelingen Miljøterapitenesta
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Tenesteleiar 997 72 476
Aktivitetskoordinator og avdelingsleiar Solhaug 908 57 293
Avdelingsleiar Finntunet og Eksismoen 415 00 443

Helse, omsorg, sosiale tenester - Tildelingskontor

Ansatte i avdelingen Tildelingskontor
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Tildelingskontor 911 34 358
Tildelingskontor 453 12 151

Helse, omsorg, sosiale tenester - Vågåheimen

Ansatte i avdelingen Vågåheimen
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Spesialkonsulent 480 25 789
Avdelingsleiar Vågåheimen 911 79 029
Tenesteleiar Vågåheimen 970 29 735

Kontakttelefoner ikkje personar

Ansatte i avdelingen Kontakttelefoner ikkje personar
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
952 53 990

Informasjonstelefon ved helsesenteret i Vågå. Ring eller send SMS om du har spørsmål om Covid-19 (koronavirus)

61 24 21 00 480 38 444

Interkommunalt renovasjonsselskap for Skjåk, Lom, Vågå, Sel, Dovre og Lesja - www.ngr.no.

Kultur, idrett og fritid

Ansatte i avdelingen Kultur, idrett og fritid
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Formidlar og arrangementsansvarleg 902 29 550 928 63 525
Tenesteleiar 957 49 880

Ansvar for kino, kulturarrangement, utleige av kulturhus og Vågåhallen

Leiar vaksenopplæringa 464 22 747
Flyktningkonsulent 476 24 347
Tina Sunde Nordby
Prosjektleiar Ullinsvin kunst-, kultur og kompetansesenter 996 93 921
Folkehelsekoordinator 996 93 818
Leiar frivilligsentralen 482 63 761
Biblioteksjef 902 29 550 948 80 921
976 09 364
Eva Haldis Tessneset
Ungdomskonsulent 917 99 894

Kultur, idrett og fritid - Vågå kulturskule

Ansatte i avdelingen Vågå kulturskule
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Lærar kulturskulen 992 52 101

Lærar i torader, trekkspel og piano

Lærar kulturskulen 975 94 918

Underviser i karusell - kunst

Lærar kulturskulen 916 84 376

Underviser i gitar, trommer, bass, 3. klasse korps, karusell musikk og teater

Paulo Macamo
Kulturskulerektor 901 58 217

Underviser også i fløyte og teater.

Anita Moe
Lærar kulturskulen 952 39 672

Messinggrupper, 3. klasse korps, samspel skulekorps

Lærar kulturskulen 469 35 033

Underviser i fiolin og cello

Ilona Szucs
Lærar kulturskulen 974 15 515

Underviser i karusell - dans

Landbrukskontoret

Ansatte i avdelingen Landbrukskontoret
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Konsulent 900 84 102

Arbeider måndag og tysdag

Skogbrukssjef i Sel 416 74 644
Konsulent 947 96 023
Landbruksmedarbeidar 901 70 492
Konsulent 947 99 432
Landbrukssjef Vågå og Sel 920 41 410

Landbrukssjef for felles landbrukskontor for Vågå og Sel. Er også beredskapskoordinator i Vågå kommune.

Nav

Ansatte i avdelingen Nav
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Regional gjeldsrådgiver 55 55 33 33 412 89 893
Veileder 55 55 33 33
Veileder/markedskontakt 55 55 33 33
Veileder 55 55 33 33
Veileder 55 55 33 33
Veileder 55 55 33 33
Leiar 55 55 33 33 917 55 478

Ordførar

Ansatte i avdelingen Ordførar
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Ordførar (Bygdalista) 913 55 807
Varaordførar (AP) 482 47 388

Plan, byggesak, brann, tekniske tenester

Ansatte i avdelingen Plan, byggesak, brann, tekniske tenester
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Tilsyn og byggjesak 469 50 744
Bjørn Tore Aspen
Byggjesak 907 83 438
Driftsoperatør 61 29 37 70 419 30 096
Ingeniør kommunale bygg 414 10 112
Plan- og miljøvernrådgjevar 909 90 488
Leiande vaktmeister 61 29 36 86 932 63 403
Prosjektleiar 450 05 420
Leiande reinhaldar 416 06 138
Plan- og miljøvernrådgjevar 480 69 256
Ingeniør kart og oppmåling 405 35 050
Ingeniør veg, vatn, avlaup 416 70 647
Gunn Oddveig Rindhølen Sveen
Brannsjef 915 10 101

Brannsjef for Vågå og Sel, leiar beredskapsavdeling, branninspektør og brannførebyggar

Teknisk byggjeleiar prosjekt 915 79 445
Avdelingsleiar VA 901 12 892
Økonomikonsulent 911 70 717

Rådmannens stab

Ansatte i avdelingen Rådmannens stab
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Næringskoordinator 990 28 322
Live Brimi
Kommunedirektør 901 32 335
By- og bygdeutviklar i Sel og Vågå 958 74 571
Kommunalsjef 482 34 101

Ansvarsområde: Skule, barnehage og kultur

Kommunalsjef 414 74 046
Kommunalsjef 480 28 389

Ansvarsområde: Helse og meistring

Økonomisjef 415 09 116

Skule

Ansatte i avdelingen Skule
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
917 54 312
Kommunalsjef 482 34 101

Ansvarsområde: Skule, barnehage og kultur

Skule - Lalm skule

Ansatte i avdelingen Lalm skule
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Rektor Lalm skule 902 29 795

Skule - Vågå ungdomsskule

Ansatte i avdelingen Vågå ungdomsskule
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
61 29 39 02 901 14 405
Assisterande rektor Vågå ungdomsskule 995 89 612
Rektor Vågå ungdomsskule 61 29 39 00 911 94 130

Skule - Vågåmo skule

Ansatte i avdelingen Vågåmo skule
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Rektor Vågåmo skule 61 29 38 00 481 57 063
Anita Hølmo
61 29 38 00
Assisterande rektor Vågåmo skule 950 57 283
Dag Nyøygard

Aktuelt

Kalender