Rus- og psykisk helseteneste

Rus- og psykisk helseteneste held til i 2. etasje på Vågå helsesenter, og består av 3,9 årsverk fordelt på 5 personar. I tillegg har vi ei prosjektstilling ut 2024.

Dette er eit lågterskeltilbod og tenesta er gratis. Du kan sjølv ta kontakt eller få fastlegen din til å sende ei tilvising.

Opningstida er måndag til fredag kl 8.00 – 15.30. Utanom opningstida lyt ein ved behov ta kontakt med legevakt på telefon: 116 117.

Målgruppa hjå rus- og psykisk helseteneste er i hovudsak alle over 18 år som bur og oppheld seg i Vågå kommune. Vi samarbeider med helsestasjonen, og i nokre tilfelle tek vi imot personar i ungdomsskulealder.

Tenesta er lovpålagt - sjå m.a. Helse og omsorgstjenesteloven § 3-3, og vi har jorunalføringsplikt. 

 

Informasjonsbrosjyre (PDF, 695 kB)

Innhald i tenesta:

 • Kartlegging og oppfølging av personar med psykiske lidingar/utfordringar og rusproblematikk
 • Bidra til god livskvalitet for pasienten. Arbeidet skal fremje sjølvstende og meistring av kvardagen og daglege gjeremål
 • Individuell samtalebehandling
 • Utarbeiding og oppfølging av Individuell plan og/eller behandlingsplan
 • Treningsgruppe ved Vågå Treningssenter
 • Utandørs turgruppe
 • HUSET: Møteplass for sosialt samvær og ulike aktivitetar for våre brukarar
 • Rettleiing og rådgjeving til pasient og pårørande
 • Heimebesøk ved behov
 • Deltaking i FACT-team

 

Vi samarbeider tverrfagleg med fleire ulike tenester; NAV, DPS, helsestasjonen, lege, heimetenesta, barnevern og fleire ved behov.

Kommunepsykologen bistår rus- og psykisk helseteneste med rettleiing og deltek i tverrfaglege drøftingar.

Kommunen kan og yte andre tenester som for eksempel støttekontakt, treningskontakt, buveiledning, tryggleiksalarm, matombringing, heimehjelp og heimesjukepleie. Dette er tenester det søkes om ved tildelingskontoret. 

Tildelingskontoret: 61 29 37 65

Servicetorget: 61 29 36 00

Artikkelliste

Kontakt

Camilla Haug Letrud
Spesialsjukepleiar med vidareutdanning innan rus og psykisk helse
Mobil 474 88 310
Bjørg Skogen
Psykiatrisk hjelpepleiar
Mobil 948 14 593
Vera Midtgard
Avdelingsleiar rus og psykisk helseteneste
Mobil 488 97 211
Ingrid Stubbrud
Psykiatrisk sjukepleiar - prosjektstilling
Mobil 915 68 355
Edel Holen
Psykiatrisk sjukepleiar
Telefon 948 62 416
Julie Kolden Flagestad
Sjukepleiar
Telefon 477 10 697

Adresse

 • Moavegen 20
 • 2680 Vågå