Planar, rutiner og ytterlegare informasjon om psykisk helse

Undersøkingar har vist at 20-25 % av befolkningen til ei kvar tid har ei psykisk liding og at halvparten av befolkningen er venta å få ei psykisk liding i løpet av livet. Å minske forekomsten av psykiske lidingar står sentralt i folkehelsearbeidet.

Her finn du informasjon om den psykiske helsa i befolkningen, samt nasjonale anbefalinger når det gjeld helsefremmande og førebyggjande tiltak i tillegg til kommunale handlingsplaner og prosedyrer som er utarbeidd i eit regionalt samarbeid.

 

Felles planer og prosedyrer for kommunane i Nord-Gudbrandsdal

Handlingsplan og prosedyrer mot vold i nære relasjonar (PDF, 2 MB)

Fagplan for arbeid med psykisk helse og rus (PDF, 2 MB)

Prosedyrer for psykisk helseteneste (PDF, 2 MB)

Rutiner for samhandling mellom DPS og kommunane i Nord-Gudbrandsdal (PDF, 450 kB)

Plan og prosedyrer for psykososial oppfølging ved krise, katastrofe og ulykke (PDF, 759 kB)

Handlingsplan for førebygging og handtering av hatkriminalitet, radikalisering og valdeleg ekstremisme (PDF, 572 kB)

 

Nasjonal informasjon om temaet

Psykisk helse i Norge - Folkehelseinstituttet

Psykisk helse barn og unge - Folkehelseinstituttet

Psykisk helse og rus - Helsedirektoratet

Vold i nære relasjoner - regjeringen.no

Oppfølgingsplan for arbeid og psykisk helse (2013-2016)

Sammen om mestring, veileder i lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid for voksne - Helsedirektoratet

Risiko- og beskyttelsesfaktorer for psykiske vansker hos ungdom

Barn av foreldre med psykiske lidelser eller alkoholmisbruk: Omfang og konsekvenser (2011)

Eldre i Norge: Forekomst av psykiske plager og lidelser - Folkehelseinstituttet

Bedre føre var.... Psykisk helse. Helsefremmende og forebyggende tiltak og anbefalinger (2011)

Kvalitet og kompetanse ... om hvordan tjenestene til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer kan bli bedre (PDF, 277 kB) (2011)