Folkehelse

Kommunen skal ha ei skriftleg oversikt over helsetilstanden i befolkninga og dei positive og negative faktorar som kan verke inn på denne. Plikta til å ha denne oversikta er forankra i folkehelseloven og folkehelseforskriften.

Ta kontakt med folkehelsekoordinator om du ønskjer folkehelsoversikt for Vågå kommune.

På nettsidene til Innlandet fylkeskommune finn du og aktuell informasjon om folkehelse i Innlandet.

FYSAK er eit lågterskeltilbod som skal bidra til å hindre inaktivitet i befolkninga. Fysak Vågå har mange turkasser rundt omkring i heile Vågå.

                                 2021- 2022

TURMÅL SENTRUM

 1. Vanglandet v/ undergang
 2. Klones v/ tavle
 3. Lye v/ postkasser
 4. Jeilen mellom Krokjordet og Sve
 5. Hølen
 6. «Skyttarpallen»
 7. Skjellum v/ myra
 8. Oppå Sæta v/ bru

TURMÅL GRENDENE

 1. Pipøygardslette i Skogbygda
 2. Storhovda i Sjårdalen
 3. Gapahuken v/ Nordsetrene
 4. Grevrusten i Nordherad
 5. Veslvassfjellet v/ Tesse
 6. Rindhovda i Randsverk
 7. Skagsnebb
 8. Liatjønn på Lalm
 9. Gjesingvatnet

Det ligg ute ei bok ved kvar plass, der namnet skal skrivast inn. ALLE som har vore ved ein av postane før 1. november, er med i trekninga av premiar.

Kontaktperson ved evt. spm. : folkehelsekoordinator Mona Sveen

Tlf.nr 61293624. mona.sveen@vaga.kommune

                                            GOD TUR J

Helse- og omsorgstenestelova § 3-3 beskriv kommunen sitt ansvar når det gjeld frisklivstenester: Kommunen skal ved yting av helse- og omsorgstenester fremje helse og søke å førebyggje sjukdom, skade og sosiale problem. Dette skal mellom anna skje ved opplysing, råd og veiledning. Vågå kommune har ikkje frisklivssentral, men yter frisklivstenester.

Kontakt

Mona Sveen
Folkehelsekoordinator
Telefon 61 29 36 24
Mobil 996 93 818