Folkehelse

Kommunen skal ha ei skriftleg oversikt over helsetilstanden i befolkninga og dei positive og negative faktorar som kan verke inn på denne. Plikta til å ha denne oversikta er forankra i folkehelseloven og folkehelseforskriften.

Her finn du folkehelseoversikta for Vågå (PDF, 2 MB) 

På nettsidene til NGLMS (Nord-Gudbrandsdal LokalMedisinske Senter) finn du informasjon som meint å vere ei hjelp i det helsefremjande og førebyggjande arbeidet som kommunane i Nord-Gudbrandsdal har ansvar for. 

På nettsidene til Oppland fylkeskommune finn du og aktuell informasjon om folkehelse i Oppland

FYSAK er eit lavterskeltilbod som skal bidra til å hindre inaktivitet i befolkninga

Helse- og omsorgstenestelova § 3-3 beskriv kommunen sitt ansvar når det gjeld frisklivstenester: Kommunen skal ved yting av helse- og omsorgstenester fremje helse og søke å førebyggje sjukdom, skade og sosiale problem. Dette skal mellom anna skje ved opplysing, råd og veiledning.

Kontakt

Mona Sveen
Folkehelsekoordinator
Telefon 61 29 36 24
Mobil 996 93 818