Frisklivstenester

Helse- og omsorgstenestelova § 3-3 beskriv kommunen sitt ansvar når det gjeld frisklivstenester: Kommunen skal ved yting av helse- og omsorgstenester fremje helse og søke å førebyggje sjukdom, skade og sosiale problem. Dette skal mellom anna skje ved opplysing, råd og veiledning. Vågå kommune har ikkje frisklivssentral, men yter frisklivstenester..

Det skal vera velferds- og aktivitetstiltak for born, eldre og funksjonshemma og andre grupper som har behov for det.»  Døme på tiltak i Vågå kommune :

  • Lågterskelaktivitetar ute for born og unge (til dømes akedagar, tilrettelegging av skøytebane og andre aktivitetsarenaer, "Aktiv sommarferie")
  • Ungdomsklubb og ungdomsfritidsordning
  • Veiledning og tilrettelegging for eit friskare liv ; fysisk aktivitet, sosial aktivitet, stress, søvn, skjermbruk, kosthald og mat og rusførebyggjing 
  • Aktivitetar gjennom den kulturelle spaserstokken for seniorar
  • Førebyggjande samtaler for seniorar over 75 år