Detaljregulering for Moavegen gnr. 66 bnr. 227 - høyring og offentleg ettersyn

Formannskapet har med heimel i plan- og bygningslova §§ 12-10, 11 lagt ut planforslag til detaljregulering for Moavegen gnr. 66 bnr. 227 til høyring og offentleg ettersyn. Planområdet ligg i sentrum av Vågåmo. Planen har som mål å legge til rette for forretning, kontor og bustad med høg arealutnytting av eigedomen.

Uttale til planforslaget kan sendast på e-post til postmottak@vaga.kommune.no eller pr. post til Vågå kommune, Edvard Stormsveg 2, 2680 Vågå.

 Frist for uttale er 10. mai 2024

Planforslaget består av følgjande dokument:

Plankart (PDF, 485 kB)

Føresegner  (DOCX, 44 kB)

VAO Rammeplan (PDF, 4 MB)

Planomtale (PDF, 5 MB)

ROS-analyse (PDF, 771 kB)

Saksprotokoll med vedtak - formannskapet 14.03 (PDF, 4 MB)

Situasjonsplan Moavegen (PDF, 185 kB)

Sporing utkjøring frå forretning (PDF, 69 kB)

Illustrasjonar - snitt og 3D (PDF, 4 MB)

Illustrasjon - snitt (PDF, 59 kB)

Flaumnotat-20220154-02-TN_Moavegen og Edvard Storms Veg_final (PDF, 5 MB)

NGI-Moavegen bruksendring brev med vurdering (PDF, 248 kB)