Barn,unge og voksne med medfødte eller tidlig ervervede funksjonsnedsettelser

Barn, unge og vaksne med medfødte eller tidleg erverva funksjonsnedsettingar, har behov for samanhengjande helsetenester gjennom heile livet og på alle arenaer.

Ved  å kome tidleg inn i bilete, tenkje heilheitlege digitale løysningar og velferdsteknologi, vil gevinsten kunne hentas ut av brukaren sjølv, pårørande og kommunen i form av spart tid og ressursar- Helsedirektoratet 

 

Dette prosjektet er vi helt i startfasen av , meire informasjon kjem etterkvart .