Søkje jobb i Vågå kommune

Besseggen, Gjende og Knutshø - Klikk for stort bildePå sida www.vågåleve.no finn du også stillingar lyst ut av private i nærområdet.

For å søkje stilling i Vågå kommune skal du nytte vårt elektroniske søknadsskjema.

Vi gjer merksam på at søkjarnamn kan bli offentleggjort sjølv om det blir bede om reservasjon mot det, jf offentleglova §25. Søkjarar vil i tilfelle bli varsla om dette på førehand.

Dei til ei kvar tid ledige stillingar, vil bli lagt ut på denne sida. Er det tomt, er det akkurat no ingen ledige stillingar.

I Vågå kommune er det ledig ei fast stilling som vaktmester i 50-60%.

Stillinga er i eigedomsavdelinga i Vågå kommune, som har hovudoppgåver innan drift og vedlikehald av kommunal bygningsmasse og grøntanlegg.

Har du fagbrev som kokk eller institusjonskokk og er på utkikk etter deltidstilling? På kjøkenet på Vågåheimen arbeider vi for at brukarane våre skal ha det best mogleg i kosten! Vågåheimen er i dag Vågå Kommunes største arbeidsplass med over 80 tilsette og er heile kommunen si eldre- og sjukeheim. Vi leverer også varm middag til heimebuande brukare kvar dag. Kjøkenet driftar i tillegg kantina på kommunehuset og har ansvar for Kulturkafeen på Kulturhuset. Ein spennandes og gjevandes jobb med behov for snarleg oppstart! 

Her kan du få eit innblikk av noko av det vi gjer!
 

Vågå kommune ligg i Nord-Gudbrandsdalen, midt mellom nasjonalparkane Jotunheimen og Rondane. Kommunesenteret Vågåmo er ein konsentrert og triveleg handelsstad, med eit godt utbygd servicetilbod. Vågå har eit godt barnehage- og skuletilbod, og eit allsidig og rikt kulturliv. Nasjonalparkane gjev moglegheit for store naturopplevingar, som til dømes jakt og fiske.  For å bli betre kjend med oss, kan du sjå www.vaga.kommune.no eller  www.vågåleve.no.

 

I Miljøterapitenesta arbeider vi for menneske med psykisk utviklingshemming og psykiske lidingar. Vi arbeider med målretta miljøarbeid for at dei skal oppleve meistring i daglege gjeremål og aktivitetar. Vi skal ha eit høgt fagleg fokus, og arbeide for å gjera kvarandre gode. Dette er dei viktigaste verkemidla vi har for å sikre ei langsiktig, fagleg og god teneste for tenestemottakarane våre. Konkrete oppgåver er miljøarbeid, praktisk bistand, aktivisering og rettleiing.

Til Miljøterapitenesta søkjer vi etter ein engasjert avdelingsleiar til eit 100% vikariat med snarleg oppstart. 

I Miljøterapitenesta arbeider vi for menneske med psykisk utviklingshemming og psykiske lidingar. Vi arbeider med målretta miljøarbeid for at kvar enkelt brukar skal oppleve meistring i daglege gjeremål og aktivitetar. Vi skal ha eit høgt fagleg fokus, og arbeide for å gjera kvarandre gode. Dette er dei viktigaste verkemidla vi har for å sikre ei langsiktig, fagleg og god teneste for tenestemottakarane våre.

Vågå Kommune har fleire tiltak for barn og unge, eit er "besøksheim og avlastningsheim". Dette er eit tilbod både der omsorgspersonar har behov for avlastning i samband med barn med særskilte behov, og der omsorgspersonane sjølve har visse utfordringar og treng avlastning for blant anna å ta barna med på fritidsaktivitetar. 

Vågå Kommune ser etter personer som kan bistå med avlastning for ein familie. Avlastningsheimen har til formål å gjeva omsorgsytar avlastning i kvardagen. I dette tilfellet er det ønskjeleg med eit par, gjerne med større barn men dette er ikkje eit krav. Brukaren er ein ungdom.  

Oppdraget vil foregå i avlastarfamilien si heim i hovudsak på helg, frå fredag etter skuletid til søndag ettermiddag (omlag 1 helg per månad). Det kan i tillegg vera aktuelt på ettermiddag utanom helg og i ferier.

Vågå Kommune søkjer etter BPA til jente for hjelp til fritidsaktiviteter, aktivisering og andre gjøremål ut i frå brukarens form og ønskjer. 12 timar per veke.

Brukarstyrt personleg assistanse er ein alternativ organisering av praktisk og personleg hjelp for funksjonshemma som har behov for bistand i dagleglivet, både i og utanfor heimen. Til denne konkrete stillinga har foreldre rolla som arbeidsleiar og påtek seg større ansvar for organisering og innhald i forhold til brukarens behov. Innom dei timerammer som kommunens vedtak om praktisk bistand angjev, kan brukaren/arbeidsleiar i prinsippet styre kven ho vil ha som assistent, kva assistenten skal gjøre, kor og til kva for tider hjelpen skal gis.

Målet er å bidra til at brukaren får eit aktivt og meist mogleg uavhengig liv til tross for funksjonshemming. 

Det blir teke inn ungdommar under 18 år på teknisk sektor og på Vågåheimen sommaren 2021.

Vi har fleire spennande moglegheiter for deg som ønskjer deg sommervikariat i Vågå Kommune sommaren 2021! 
Nå lysast ut stillingar innan helse og reinhald, samt eit sommarvikariat som husfar.