Søkje jobb i Vågå kommune

På sida www.vågåleve.no finn du også stillingar lyst ut av private i nærområdet.

For å søkje stilling i Vågå kommune skal du nytte vårt elektroniske søknadsskjema.

Vi gjer merksam på at søkjarnamn kan bli offentleggjort sjølv om det blir bede om reservasjon mot det, jf offentleglova §25. Søkjarar vil i tilfelle bli varsla om dette på førehand.

Dei til ei kvar tid ledige stillingar, vil bli lagt ut på denne sida. Er det tomt, er det akkurat no ingen ledige stillingar.

Vågå kommune har eit 100% vikariat ledig ved bufellesskap underlagt Rus og psykisk helseteneste frå april 2023.

Vikariatet går førebels til 31. januar 2024, med moglegheit for forlenging og minst 61% vikariat ut mars 2025.

I Rus og psykisk helseteneste arbeider vi for menneske med psykiske lidingar. Vi arbeider med målretta miljøarbeid for at dei skal oppleve meistring i daglege gjeremål og aktivitetar. Vi skal ha eit høgt fagleg fokus, og arbeide for å gjera kvarandre gode.

Vågå Brannvesen har ledig 100% fast stilling som leiar for førebyggjande avdeling.

Hovudmålet til førebyggande avdelinga er å redusere moglegheit for brann og avgrense konsekvensane av brann gjennom risikobasert brannførebyggjande arbeid. Vi ønskjer ein leiar som kan bidra til å vidareutvikle brannvesenet. Vi søkjer difor ein person som fremjar samarbeid, og som deler kunnskap med kollegaer. Den som blir tilsett må kunne ta initiativ til forbetringar, og vere open for nye løysingar og nye måtar å arbeide på.

Vågå kommune ligg i Nord- Gudbrandsdalen, midt mellom nasjonalparkane Jotunheimen og Rondane. Kommunesenteret Vågåmo er ein konsentrert og triveleg handelsstad, med eit godt utbygd servicetilbod. Vågå har 3550 innbyggjarar, eit godt barnehage- og skuletilbod, og eit allsidig og rikt kulturliv.

Er du glad i friluftsliv kan du i  Vågå kommune kombinere jobben som fastlege med eit kvardagsliv nærme naturen med skog, fjell og gode fiske- og jaktmoglegheiter som gjev spennande naturopplevingar. Vågå har i tillegg fleire idrettslag med idrettsarenaer, fotballbaner og idrettshall med klatrevegg, skiløypenettverk og alpinsenter. Vågå har moderne kulturhus, kino og galleri.

Vågå kommune er oppteken av å imøtekoma framtida sitt behov for endring av helsetenestene. Det er ein svært positiv innovasjonskultur i kommunen. Vi er aktive brukare av digitale verktøy og med dette velferdsteknologiske hjelpemiddel. Som ein del av det strategiske arbeidet i kommune har vi fleire ulike innovasjonsprosjekt på gang innan sektoren Helse- og meistring. Legetenesta er og blir ein viktig del av dette.

 

Denne konkrete stillinga er knytt til ein skuleelev der du har ansvar for oppfølging i skulesituasjon og i fritidsordning. Stillinga har koordinatoransvar for å gje samordna heilskapleg tilbod mot skule, heim og på fritida. ADL trening og miljøretta arbeid.

I tillegg ligg stillinga inn under tradisjonelt miljøarbeid mot faste bebuarar i miljøterapitenesta.

Vi har fleire spennande moglegheiter for deg som ønskjer å arbeide innanfor Helse og Meistring i Vågå Kommune i sommar!  

 

Arbeidsperiode:  19.06.2023 - 13.08.2023

 

Trivst du med å arbeide med folk og blir motivert av å gjeva andre ein betre kvardag så bør du søkje på ferievikariat hjå oss! Det blir utbetalt eit ekstra honorar til dei som fullførar ferievikariat. I tillegg kan vi tilby ein sum i bustønad for deg som må leige overnatting for å arbeide her i same periode.