Søkje jobb i Vågå kommune

Besseggen, Gjende og Knutshø - Klikk for stort bildePå sida www.vågåleve.no finn du også stillingar lyst ut av private i nærområdet.

For å søkje stilling i Vågå kommune skal du nytte vårt elektroniske søknadsskjema.

Vi gjer merksam på at søkjarnamn kan bli offentleggjort sjølv om det blir bede om reservasjon mot det, jf offentleglova §25. Søkjarar vil i tilfelle bli varsla om dette på førehand.

Dei til ei kvar tid ledige stillingar, vil bli lagt ut på denne sida. Er det tomt, er det akkurat no ingen ledige stillingar.

Kommunar skaffar årleg varer og tenester for ein betydeleg sum og som innkjøparar er dei ansvarlege for at dette går føre seg på ein god måte. Derfor har kommunane Sel, Dovre, Lesja, Skjåk, Lom og Vågå etablert eit felles innkjøpskontor. Innkjøpskontoret er organisert som eit administrativt vertskommunesamarbeid og tenestestad er Vågå kommune.

Vågå kommune har behov for ein dyktig reinhaldar med vilje og evne til å arbeide mot kommunen sine felles mål og satsingsområde. Det er stillingsbrøk ledig fast på 100%.

Reinhaldsgruppa i Vågå kommune har ansvar for reinhald ved kommunale formålsbygg. I tillegg til dette enkelte oppdrag mot andre kommunale bygg. Reinhaldsgruppa er underlagt eigedomsavdelinga ved teknisk etat og har eit tett samarbeid med driftspersonalet elles. Det er i dag 18 fast tilsette i reinhaldsgruppa. Reinhaldet er seinare tid digitalisert gjennom reinhaldsmodulen i IK Bygg.

Vi ynskjer ein person som har gode samarbeidsevner og som er personleg eigna for stillinga. Det blir kravd at den som blir tilsett er løysingsorientert, offensiv og inkluderande i sitt arbeid, både i høve til kollega, pårørande/føresette og brukarar/elevar/pasientar.

Vågå kommune ligg i Nord- Gudbrandsdalen, midt mellom nasjonalparkane Jotunheimen og Rondane. Kommunesenteret Vågåmo er ein konsentrert og triveleg handelsstad, med eit godt utbygd servicetilbod. Vågå har 3570 innbyggjarar, eit godt barnehage- og skuletilbod, og eit allsidig og rikt kulturliv. Nasjonalparkane gjev moglegheit for store naturopplevingar som til dømes toppturar, jakt og fiske.

 

Det vil også frå hausten vere behov for vikarar ved korttidsfråvær i skulane og barnehagane. Dette gjeld både lærar, barnehagelærar, barne- og ungdomsarbeidar og assistent.