Søkje jobb i Vågå kommune

Besseggen, Gjende og Knutshø - Klikk for stort bildePå sida www.vågåleve.no finn du også stillingar lyst ut av private i nærområdet.

For å søkje stilling i Vågå kommune skal du nytte vårt elektroniske søknadsskjema.

Vi gjer merksam på at søkjarnamn kan bli offentleggjort sjølv om det blir bede om reservasjon mot det, jf offentleglova §25. Søkjarar vil i tilfelle bli varsla om dette på førehand.

Dei til ei kvar tid ledige stillingar, vil bli lagt ut på denne sida. Er det tomt, er det akkurat no ingen ledige stillingar.

Vågåmo skule er barneskulen i sentrum av Vågå. Det er ein 1.-7.skule med 211 elevar og 39 tilsette.

Skulefritidsordninga er under skulen og har ca 30 born.

 

Skulen sin visjon er:

"Vi skal vere ein kollektivt orientert skule med vekt på trivsel, samskaping, inkludering og lokal identitet. 

Vi skal vere ein skule som arbeider systematisk for å betre eleven si læring og utvikling."

 

No har du sjanse til å bli ein del av laget vårt! Vågåmo skule har ledig 70 % fast stilling som merkantil medarbeidar. Ønskjeleg oppstart er 1. november 2022.

Vågå kommune ligg i Nord-Gudbrandsdalen, midt mellom nasjonalparkane Jotunheimen og Rondane. Kommunesenteret Vågåmo er ein konsentrert og triveleg handelsstad, med eit godt utbygd servicetilbod. Vågå har eit godt barnehage- og skuletilbod, og eit allsidig og rikt kulturliv. Nasjonalparkane gjev moglegheit for store naturopplevingar, som til dømes jakt og fiske.  For å bli betre kjend med oss, kan du sjå www.vaga.kommune.no eller  www.vågåleve.no.

I Miljøterapitenesta arbeider vi for menneske med psykisk utviklingshemming og psykiske lidingar. Vi arbeider med målretta miljøarbeid for at dei skal oppleve meistring i daglege gjeremål og aktivitetar. Vi skal ha eit høgt fagleg fokus, og arbeide for å gjera kvarandre gode. Dette er dei viktigaste verkemidla vi har for å sikre ei langsiktig, fagleg og god teneste for tenestemottakarane våre. Konkrete oppgåver er miljøarbeid, praktisk bistand, aktivisering, rettleiing og fagansvar.

Vågåheimen er den største enkeltarbeidsplassen i Vågå kommune, med om lag 70 tilsette og totalt 32 pasientplassar, fordelt på korttid og langtidsopphald. Institusjonen består av kompetente tilsette med sjukepleie- og helsefagleg utdanning. Sjukeheimen har eige aktivitetsstue, ligg midt i sentrum og har bibliotek, frivilligsentral, handlegate og helsesenter som næraste naboar.

I Helse- og meistring har vi fokus på fagutvikling, og arbeider aktivt med kvalitetsforbetring både på systemnivå og på operativt nivå i kvardagen. Vågåheimen er kjend for eit godt arbeidsmiljø, med ei god fagleg blanding av tilsette, både i alder og profesjon. Det er mykje positivt som skjer i tenesta, og vi kan tilby god opplæring, fagleg utvikling og kompetanseheving til våre tilsette. Vi har og felles fagdagar på tvers av alle tenesteområda i sektoren, og ynskjer å nytte den enkelte tilsette si kompetanse til det beste for både brukar/ pasient og organisasjonen.

Tenesta er organisert under Helse og Meistring i Vågå kommune.

Ynskjer du å utvikle gode og førebyggjande metodar og verktøy knytt til den nye oppvekstreforma? Då må du søkje på denne stillinga!

Vi har ledig eit 80% vikariat som prosjektleiar hjå NAV Vågå. Prosjektet er i samarbeid med NAV Lom og Skjåk. Vikariatet varar inntil to år og vi ynskjer at du kan starte så raskt som mogleg.

Det vil også frå hausten vere behov for vikarar ved korttidsfråvær i skulane og barnehagane. Dette gjeld både lærarar, barnehagelærarar, barne- og ungdomsarbeidarar og assistentar.