Prisliste - behandling/kontroll av saker etter plan- og bygningslova - 2023

Prisliste - behandling/kontroll av saker etter plan- og bygningslova - 2023
Kapittel Tekst Pris
§20-1 Tiltak som krev søknad og løyve
A. Oppføring, tilbygging, påbygging, underbygging eller plassering av bygning, konstruksjon eller anlegg
Bustader 21.678,-
Fritidsbustader 26.505,-
Tillegg pr ekstra buening over ein 4.799,-
Tilbygg til bustader og fritidsbustader 0-50m2 10.901,-
Søknad om endring av gjeve løyve 1.692,-
Anneks (frittståande bygning for personopphald), andre bygningar (forretning, kontor, industri, garasjer mm - inkl tilbygg/påbygg) 0 - 70m2 10.901,-
70 - 100m2 17.222,-
,>100m2 - for kvar påbegynte 100m2 2.044,-
Avlaupsanlegg - tiltaksklasse 1 12.140,-
Avlaupsanlegg - tiltaksklasse 2 og 3 14.212,-
B. Vesentleg endring eller vesentleg reparasjon av tiltak nemnt under A. 10.992,-
C. Fasadeendring 10.992,-
D. Bruksendring eller vesentleg utviding/endring av tidlegare drift av tiltak nemnt under A. 10.992,-
E. Riving av tiltak som nemnt under A. 10.992,-
F. Oppføring, endring eller reparasjon av bygningstekniske installasjonar - enkle tiltak 1.735,-
G. Oppdeling/samanføying av brukseiningar i bustader samt annan ombygging som medfører fråvik av bustad 10.499,-
H. Oppføring av innhengning mot veg 9.320,-
- mindre tiltak 1.735,-
I. Plassering av skilt, reklameinnretningar ol. 9.320,-
- mindre tiltak 1.735,-
J. Plassering av midlertidige bygningar, konstruksjonar eller anlegg 6.752,-
K. Mindre terrenginngrep (grøfteanlegg, mindre terrengarbeid ol.) 6.752,-
L. Vesentleg terrenginngrep 12.140,-
Tiltaksklasse 2 og 3 14.246,-
M. Anlegg av veg eller parkeringsplass 12.140,-
Tiltaksklasse 2 og 3 14.212,-
N. Oppretting av ny grunneigedom, ny anleggseigedom eller nytt jordsameige, eller oppretting av ny festegrunn for bortfeste som kan gjelde i meir enn 10 år, eller arealoverføring, jfr Lov om eigedomsregistrering
- enkle saker, administrativ avgjerd 6.162,-
- sakar som krev samordning 9.042,-
§20-4 Tiltak som krev søknad og løyve og som tiltakshavar kan stå for
A. Mindre tiltak på bebygd eigedom 6.752,-
- tilbygg 31-50m2, frittståande hus 51-70m2 10.901,-
B. Alminnelege driftsbygg i landbruket 13.070,-
- nybygg, tilbygg (<100m2), mindre endringar 6.998,-
C. Midlertidige bygningar, konstruksjonar eller anlegg som nemnt i §20-1 første ledd bokstav j, og som ikkje skal plasserast for lengre tidsrom enn 2 år 6.752,-
D. Andre mindre tiltak som etter kommunens skjønn tiltakshavar kan stå for 1.280,-
§21-1 Førehandskonferanse 0,-
§21-2 Søknad om løyve - rammeløyve (gebyr som for gjeldande tiltak i §20-1 x 1,2)
§21-10 Sluttkontroll og ferdigattest, førebels bruksløyve 0,-
§19-1 Søknad om dispensasjon
- tiltak etter Pbl §20-5 i LNF-område 3.700,-
- avgjerd av administrasjonen etter delegasjon 5.287,-
- saker som må leggjast fram for politisk behandling 18.580,-
§12-11 Reguleringsplan
Behandling av private reguleringsforslag, eller endring av slike, med hovudformål bustad eller fritidsbustad
0-15 tomter 41.805,-
16-30 tomter 51.097,-
,> 30 tomter 68.129,-
Behandling av private reguleringsplanforslag, eller endring av slike, med andre hovudformål (næring, service osb)
< 10 dekar 41.805,-
,> 10 dekar 68.129,-
§12-14 Mindre vesentlege endringar 24.587,-
Generelt Det er gebyrregulativet som gjeld ved det tidspunktet planen blir vedteken som skal leggjast til grunn. Private planforslag (pbl §12-11 og §12-14) skal leverast i digitalt format etter gjeldande SOSI-standard. Eventuelle endringar etter offentleg ettersyn skal innarbeidast av forslagsstillar. Det kan krevjast tilleggsgebyr pr ekstra medgått time om digitalisering av plankart og tilpassing av format for innlegging i GIS-database må utførast av kommunen. Timesatsen blir utrekna som i pkt 4 under Diverse nedanfor, eller etter rekning om arbeidet må utførast av ekstern konsulent
§32-8 Overtredelsesgebyr
Ulovleg igangsett arbeid, eller andre brot på bestemmelser gitt i eller i medhald av denne lova, kan medføre ilegging av overtredelsesgebyr med heimel i §32-8
Diverse
1. Avslag på søknad gir fullt gebyr etter aktuell sakstype
2. Når ein tiltakshavar/rekvirent gjer at kommunen må avbryte eller avslutte arbeidet før det er fullført, skal det betalast del av tilhøyrande gebyr tilsvarande det kommunen har utført
3. Om saka er slik at det blir reist krav om konsekvensutgreiing/konsesjonsbehandling etter Pbl sine bestemmelser, skal utgiftene dekkjast av tiltakshavar
4. Betaling som ikkje kan reknast etter satsane framanfor, skal reknast på grunnlag av anvendt timeverk. Timeprisen skal reknast etter 1,3% av brutto årsløn for den einskilde arbeidstakar. Interne biomkostningar (tlf, porto, kopiering) kjem i tillegg med 3% påslag av opparbeidd honorar. Kopiering av dokument og teikningar blir godtgjort etter fastsette prisar. Reise/diett etter kommunale satsar.
5. Kostnadar knytt til annonsering/kunngjering skal dekkjast av tiltakshavar/forslagsstillar
6. Andre bestemmelser: Om teknisk sjef finn det naudsynt med bruk av sakkyndig bistand for å vurdere eit tiltak, og tiltakshavar ikkje framskaffer slik, kan kommunen engasjere slik bistand for tiltakshavar si rekning. Alle gebyr skal betalast til kommunekassa etter rekningsoppgåve frå teknisk sektor. Betaling skal skje etter det regulativ som gjeld på det tidspunkt som fullstendig søknad føreligg i kommunen. Når særlege forhold tilseier det, kan regulativet fråvikast administrativt. Gebyrsatsane inkluderer administrasjonskostnadar. Gebyr er fritekne for meirverdigavgift, unnateke betaling etter pkt 4 under Diverse
7. Tilrettelagte eigedomsopplysningar utover krava i forvaltningslova §11, skal betalast med kr 3.750,-
8. Førehandskonferanse, bruksløyve, ferdigattest og tilsyn er inkludert i satsane for søknader