Prislister - gebyrregulativ

Barnehage og skule

Prisliste - Barnehage - 2023

Prisliste - Barnehage - 2023
Opphaldstid Pris
5 dagar i veka, pris pr mnd frå 1.8.22 3.050,-
4 dagar i veka, pris pr mnd 2.926,-
3 dagar i veka, pris pr mnd 2.823,-
Kjøp av ekstra dag 475,-
Betaling ved for sein henting, pr påbegynt time 217,-
Kost, pr mnd 5 dagar 450,-
Kost, pr mnd 4 dagar 360,-
Kost, pr mnd 3 dagar 270,-

 

Prisliste - SFO - 2023

Prisliste - SFO - 2023
Opphaldstid Pris
Inntil 15 timer pr veke, pris pr mnd 1.460,-
Over 15 timer pr veke, pris pr mnd 2.190,-
Tilfeldig kjøp av time, pr time 300,-
Tilfeldig kjøp av dag, pr dag 540,-
Sommar-SFO, pr veke 1.570,-
Sommar-SFO, pr dag 430,-

 

Kultur

 

Prisliste - Vågå kulturskule - 2023

Prisliste - Vågå kulturskule - 2023
Type undervisning Pris pr år
Instrumental, vokal og korps 3.270,-
Teater, dans, karusell og kunst 2.850,-

 

Prisliste - leige av kulturhuset - 2023

Prisliste - leige av kulturhuset - 2023
Kategori Type rom/teneste Type leige Pris
A Storstugu Kulturkveld, konsert, teater, arrangement i regi av lokale lag, org., institusjonar, grunnskulen og kulturskulen, pr dag/kveld 3.000,-
Kurs, konferansar, ymse arrangement i regi av andre enn dei nemnde under pkt 1 ovanfor, pr dag/kveld 4.700,-
Private selskap, off. dansetilstelning 6.550,-
B Veslestugu eller Foajeen i 2. etg Minstepris 900,-
Ymse møte, øvingar, andre samankomstar 2-3 timar 900,-
Meir enn 3 timar/heil dag 1.500,-
C Ljos- og lydkjøring Timepris før kl 15.00 530,-
Timepris etter kl 15.00 725,-
D Svømmehall med garderobe og dusj Kvardag, pr time
Laurdag/søndag, pr time
E Garderobar kjeller Fotballkamp, kvardag, pr garderobe pr kamp 215,-
Fotballkamp, laurdag/søndag, pr garderobe pr kamp 255,-
Trening, kvardag, pr time pr garderobe 215,-
Trening, laurdag/søndag, pr time pr garderobe 255,-
F Spesielt for grunnskule/kulturskule Grunnskulen/kulturskulen får nytte Vågå kulturhus vederlagsfritt til elevkonsertar, teaterframsyningar mv., elevarrangement, foreldremøte, opnings- og avslutningsmarkeringar
Ved arrangement der det blir teke billettinnteker, skal det svarast vanleg husleige
I tillegg til sjølve framføringa/forestillinga vil skulane kunne pårekne å bruke kulturhuset vederlagsfritt 5 kvardagar føreåt til innøving, inkl. 2 prøver med ljos- og lydkjøring
G Lagerrom i kjeller for sang- og musikklaga Årleg leige for dei to største lagerromma 5.400,-
Årleg leige for dei tre mindre lagerromma 3.550,-
H Andre kombinasjonar av rom og utleigetid Ved utleige der utleigearealet, romkombinasjonane, leigetid eller type utleige avvik frå det som elles er lagt til grunn for utleigesatsane, fastset utleigaren prisen etter skjønn

 

 

Helse og omsorg

Prisliste - Heimehjelp, eigenbetaling - 2023

Prisliste - Heimehjelp, eigenbetaling - 2023
Netto inntekt før særfrådrag Pris
Under 2G (inntil kr 222.954,-) (blir fastsett i samband med statsbudsjettet)
2G - 3G (kr 222.954,- - kr 334.430,-) 950,-
3G - 4G (kr 334.431,- - kr 445.907,-) 1.324,-
4G - 5G (kr 445.908,- - kr 557.384,-) 1.983,-
5G - 6G (kr 557.385,- - 668.861) 2.645,-
Over 6G (kr 668.862,-) 3.270,-

 

Prisliste - Utleige av omsorgsbustader - 2023

Prisliste - Utleige av omsorgsbustader - 2023
Gruppe Stad Antall einingar Pris pr mnd
A Ved Vågåheimen 13 6.761,- inkl straum
B 2 bustader på Lalm, 4E og 4H 2 6.484,- + straum
C Villarunningen (Vollvegen 1B, 1C og 1D) 3 8.673,- inkl straum
D Villarunningen (Vollvegen 1A) 1 6.652,- + straum
E Villarunningen (Vollvegen 1E) 1 (stor) 7.362,- + straum
F Bankbrenna 8 8.926,- inkl straum
G Søre Langskåret 2 6.879,- + straum
H Moavegen bufellesskap 5 12.065,- inkl straum
I Eksismoen bufellesskap 8 8.673,- inkl straum
J Finntunet bufellesskap 12 8.926,- inkl straum
K Gjesterom Tidsavgrensa opphald i omsorgsbustad, inntil 14 dagar 186,- pr døgn

 

 

Tekniske tenester

Prisliste - Feiing og tilsyn - 2023

Prisliste - Feiing og tilsyn - 2023
Type feiing/tilsyn Årleg avgift, friteke mva
Feiing og tilsyn med fyringsanlegg 595,-
Feiing og tilsyn, fritidsbustad 297,-

 

 

Prisliste - Renovasjon - 2023

Prisliste - Renovasjon - 2023
Type Tenesteomfang Pris (eks mva)
Bustadrenovasjon 24 sekkar 2.843,-
Bustadrenovasjon 36 sekkar 3.187,-
Bustadrenovasjon 48 sekkar 3.568,-
Hytte- og seterrenovasjon Hytte eller bu enkel standard (gruppe 1) 1.462,-
Hytte- og seterrenovasjon Hytte enkel standard (gruppe 2) 1.462,-
Hytte- og seterrenovasjon Hytte høg standard (gruppe 3) 1.827,-
Tillegg for henteavstand 10-20 meter 469,-
Tillegg for henteavstand 20-30 meter 644,-
Ekstrasekker 1 rull med 12 sekker 957,-
Næringsrenovasjon 24 sekkar - Gruppe A 2.843,-
Næringsrenovasjon 36 sekkar - Gruppe B 3.187,-
Næringsrenovasjon 48 sekkar - Gruppe C 3.568,-
Miljøstasjon Gebyr som i NGR

 

Prisliste - Septik - 2023

Prisliste - Septik - 2023
Type teneste Kommentar Pris (eks mva)
A. SLM (bustad, tømefrekvens 2. kvart år) Tankar 0-4m3 2.354,-
Pr m3 over 4m3 567,-
B. SLM (fritid, tømefrekvens 4. kvart år) Tankar 0-4m3 1.133,-
Pr m3 over 4m3 282,-
C. Tette tankar (bustad/fritid, tømefrekvens kvart år) Tankar 0-4m3 4.674,-
Pr m3 over 4m3 1.254,-
Tillegg for:
Transport nødtøming, tillegg pr tank 4.674,-
Transport ekstratøming, tillegg pr tank 1.150,-
Tillegg nødtøming/ekstratøming 0-4m3 5.020,-
Tillegg pr m3 nødtøming/ekstratøming over 4m3 565,-
TIP (tank ikkje påvist) 768,-
Timepris slamsugar 1.919,-
Timepris av-vatnar 2.185,-
Traktortøming, tillegg pr tank 768,-
GPS-registrering 80,-
D. Reinseanlegg Pris pr m3 880,-

 

 

Prisliste - saksbehandling og kontroll av mindre avlaupsanlegg 2023

Prisliste - saksbehandling og kontroll av mindre avlaupsanlegg 2023
Tiltak Omfang Pris
Søknad om utsleppsløyve Anlegg som ikkje overstig 15 PE 4.970,-
Søknad om utsleppsløyve Anlegg over 15 PE 23.379,-
Mindre endring av utsleppsløyve Anlegg som ikkje overstig 15 PE 2.266,-
Mindre endring av utsleppsløyve Anlegg over 15 PE 3.806,-
Påsleppsløyve til kommunalt avlaupsnett 4.939,-

 

Prisliste - Utleige av kommunal bustad - 2023

Prisliste - Utleige av kommunal bustad - 2023
Bustad Husleige pr mnd
Kolbottvegen 4B 6.519,- + straum
Kolbottvegen 4G 6.519,- + straum
Kolbottvegen 4F 6.519,- + straum
Grindstugulego 11 6.144,- + straum
Grindstugulego 13 6.144,- + straum
Grindstugulego 19 6.144,- + straum
Grindstugulego 21 6.144,- + straum
Grindstugulego 23 6.871,- + straum
Grindstugulego 25 6.873,- + straum
Steinråket 6A 6.955,- + straum
Steinråket 6B 4.637,- + straum
Åkervegen 1A 7.516,- + straum
Åkervegen 1B 4.843,- + straum
Åkervegen 1C 4.275,- + straum
Pyntholvegen 2A 9.255,- + straum
Pyntholvegen 2B 8.676,- + straum
Edv. Stormsveg 8A 6.357,- + straum
Edv. Stormsveg 8B 8.676,- + straum
Edv. Stormsveg 8C-1 8.676,- +straum
Edv. Stormsveg 8C-2 7.402,- inkl straum
Holvegen 2A (sokkel vest) 6.705,- + straum
Holvegen 2B (sokkel aust) 6.937,- + straum
Holvegen 2C 6.936,- + straum
Holvegen 2D 6.704,- + straum

Landbruk

Prisliste - Gjødselplanlegging og prøvetaking - 2021

Prisliste - Gjødselplanlegging og prøvetaking - 2021
Type teneste Pris Tillegg pr skifte
Utarbeiding av gjødselplan 494,- 49,-
Jordprøvetaking 552,- 147,-

 

Prisliste - Jord- og konsesjonssaker - 2023

Prisliste - Jord- og konsesjonssaker - 2023
Type teneste Pris
Søknadar om delingssamtykke vedteke administrativt (jordlova §12) 1.250,-
Andre søknadar om delingssamtykke 2.000,-
Søknadar om konsesjon ved erverv av fast eigedom vedteke administrativt (konsesjonslova §§1 og 3) 2.500,-
Andre sakar om konsesjon ved erverv av fast eigedom (konsesjonslova §§1 og 3) 5.000,-

 

Prisliste - Landbruksvikar - 2023

Prisliste - Landbruksvikar - 2023
Varigheit Pris
Pr time 280,-
Pr dag 2.100,-

Artikkelliste