Varsel om oppstart av detaljregulering for Smedsmojordet i Vågå kommune samt forhandlingar om utbyggingsavtale

På vegne av Coop Ottadalen SA blir det varsla, i henhold til Plan- og bygningsloven §§ 12-3 og 12-8, om oppstart av arbeid med reguleringsplan for Smedsmojordet. Planområdet omfattar del av eigedom gnr/bnr 65/1, 65/21, 65/22, 66/96, 66/199 og 194/29.

Formålet med reguleringsarbeidet er å tilrettelegge for forretning og kontor. Planområdet ligg i Vågåmo sør for Vågå kulturhus og Vågåhallen, aust for Fv. 452- Vågåvegen.

Det blir samstundes varsla om oppstart av arbeid med utbyggingsavtale, jf. plan og bygningslovens § 17-4.

Kommentarar og spørsmål angåande det igangsatte planarbeidet rettast til Norconsult AS, Skansen 2E, 2670 Otta eller til line.brana.bergum@norconsult.com innan 31.3.23. Utfyllande informasjon finst i tillegg på Norconsult sine nettsider

Saksdokument:

Reguleringsplan plangrense (PDF, 162 kB)

Planinitiativ (PDF, 536 kB)

Varsel om oppstart detaljregulering (PDF, 476 kB)

Oppstartsmøte 19.8.2021 - referat (PDF, 5 MB)

Referat frå møte 3.2.23 vedk ønskje om oppstart av detaljregulering (PDF, 175 kB)