Kunngjering av planoppstart for detaljregulering av gnr. 66 bnr. 227, Moavegen

I medhald av plan- og bygningslova (pbl.) § 12-8 vert det varsla oppstart av reguleringsplanarbeid for gnr. 66 bnr. 227, Moavegen i Vågå kommune. Planen vil utarbeidast som ein detaljreguleringsplan, jf. pbl. § 12-3.
Tiltakshavar for planarbeidet er Vaage as.

Oppstartsvarsel gnr. 66 bnr. 227, Moavegen (PDF, 2 MB)
Referat oppstartsmøte gnr. 66 bnr. 227 Moavegen (PDF, 2 MB)
Annonse Moavegen (PDF, 83 kB)
Plangrense gnr. 66 bnr. 227, Moavegen (SOS, 2 kB)