Bli med på digital næringskaffe

Ein torsdag kvar månad arrangerer kommunane i Nord Gudbrandsdalen digital næringskaffe for å dele aktuell informasjon med næringslivet på tvers av kommunegrensane.

Torsdag den 11 april kl 09:00 får vi selskap av Innovasjon Norge Innlandet som skal fortelje oss litt om dei regionale distriksmidla som dei har. I tillegg kjem Ola Bottheim frå Styrk Sel for å informere oss om SMB utvikling.

Arrangementet krev ikkje påmelding. Du kan gå direkte inn på teamslinken:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZGFhZDUzYTgtNjlkYy00YzRjLWFkZTItZWU1OGRiOGMyMzdh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ad8c486a-15fd-48cb-9b14-ff4da1b23da6%22%2c%22Oid%22%3a%2258e6676f-e726-4c21-923f-a9f9a7bfb7ee%22%7d