Visuell kunst

Kulturskulen starter opp gruppeundervisning i visuell kunst frå og med hausten 2018 dersom det blir nok søkjarar til å danne ei gruppe. Minimum 6 elevar. Tilbodet gjeld for elevar frå 3. årssteg og oppover.

Kurset legg vekt på at elevane skal få bruke eigne idear og utforske evnene sine i det kreative arbeidet. Gjennom utprøving av ulike teknikkar tileignar barna seg fingerferdigheit og materialkunnskap. Vi arbeider både plastisk og todimensjonalt. Teikning og måling er ein viktig del av alt arbeid med visuell kunst og vert integrert i undervisninga fleire på ulike måtar.

Sentralt i kurset er at elevane skal finne fram til sitt eige uttrykk og sjå verdien i dette. Samstundes skal dei tileigne seg kunnskap og ferdigheiter innan visuell utforming.

Undervisninga går føre seg på Kulturskulen sitt kunstrom på Aktivitetshuset. Lærar er Barbro Bekken, som også underviser i kunst på karusell.

Kontakt

Anita Moe
Kulturskulerektor
Telefon 61 29 36 27
Mobil 901 58 217

Har administrativt ansvar for kulturskulen, og følgjer opp UKM. Underviser i fløyte og teater.