Vågåheimen

Vågåheimen er den største enkeltarbeidsplassen i Vågå kommune.

Vågåheimen har totalt 34 pasientplassar.

Velkomstbrosjyre (PDF, 547 kB)

Vågåheimen har ei langtidsavdeling med 18 plassar, og ei dementsavdeling med 8 plassar. I tillegg er det 8 korttidsplassar tilknytt Vågåheimen.

Telefonliste Vågåheimen

Telefonliste Vågåheimen
Avdeling Telefonnr
Sentralbord 47 61 57 00
A-fløy 48 04 92 50
D og G-fløy 90 53 41 90/46 80 37 69
C-fløy 90 53 41 54
Arbeidsstugu 91 72 42 98
Kjøken 90 27 20 01
Vaskeri 46 85 99 24

 

Vederlag for opphald på Vågåheimen (frå 1. januar 2022):

 Langtidsopphald

  • 75% av inntekter inntil grunnbeløpet i folketrygda (1G), fråtrekt eit fribeløp på kr 9.100,- for 2022. Betalinga skal avgrensast slik at den enkelte pasient har att minst 25% av grunnbeløpet til eige bruk i tillegg til fordelen i fribeløpet. Fribeløpet for berekning av vederlag for bebuarar som bur på dobbeltrom utan sjølv å ønskje det, er sett til kr 44.100,- for 2022
  • 85% av inntekter ut over grunnbeløpet i folketrygda
  • Sambuande blir likestilte med ektefellar etter folketrygdlova sine reglar
  • Vågå kommune kan refundere buutgifter inntil 6 mnd etter framlagt dokumentasjon, der pasienten har under 1G i likvid formue (bankinskot). Frådraget gjeld kun for primærbustad

Korttidsopphald

  • kr 185,- pr døgn (blir fastsett i samband med statsbudsjettet)
  • kr 105,- for det enkelte dag- eller nattopphald (blir fastsett i samband med statsbudsjettet)
  • Om pasienten har fleire korttidsopphald i løpet av året, blir vederlaget rekna som langtidsopphald når vedkomande har vore på institusjonen i meir enn 60 døgn pr kalenderår

Kurdøgnpris

Jf gebyrregulativet for 2023 - kr 3.675,-

Artikkelliste

Kontakt

Marianne Stadeløkken
Tenesteleiar Vågåheimen
Mobil 970 29 735
Vågåheimen Sentralbord
Mobil 476 15 700