Vågåheimen

Vågåheimen er den største enkeltarbeidsplassen i Vågå kommune, med om lag 80 tilsette.

Vågåheimen har totalt 44 pasientplassar etter ombygging dei seinaste åra.

Vågåheimen består av 4 avdelingar oppe i hovudetasjen og ei korttidsavdeling med 5 plassar i underetasjen. Korttidsavdelinga blir drifta av heimesjukepleia.  

Vågåheimen har vore gjennom ei ombygging med utbygging av den nye korttidsavdelinga.  Utearealet er også rusta opp og heile området framstår nå svært tiltalande.

Sjå vedlagte kvalitetsstandard tildeling av opphald i sjukeheim eller kontakt Tildelingskontoret ved spørsmål.

Vederlag for opphald på Vågåheimen (frå 1. januar 2018):

 Langtidsopphald

  • 75% av inntekter inntil grunnbeløpet i folketrygda (1G), fråtrekt eit fribeløp på kr 8000,-/39.300,- pr år. Betalinga skal avgrensast slik at den enkelte pasient har att minst 25% av grunnbeløpet til eige bruk i tillegg til fordelen i fribeløpet
  • 85% av inntekter ut over grunnbeløpet i folketrygda
  • sambuande blir likestilte med ektefellar etter folketrygdlova sine reglar
  • det blir gjeve frådrag for buutgifter dei fyrste 3 månadene
  • det blir gjeve krone-frådrad i renteinntekter med 4% rente av 3/4 grunnbeløp

Korttidsopphald

  • kr 160,- pr døgn
  • kr 80,- for det enkelte dag- eller nattopphald
  • om pasienten har fleire korttidsopphald i løpet av året, blir vederlaget rekna som langtidsopphald når vedkomande har vore på institusjonen i meir enn 60 døgn pr kalenderår

Kontakt

Marianne Stadeløkken
Tenesteleiar Vågåheimen
Telefon 61 29 37 55