Tildelingskontor - tildeling av tenester i helse og omsorg

Tildelingskontoret tek i mot og behandlar søknader om helse- og omsorgstenester i Vågå kommune. 

Tildelingskontoret innfører telefontid frå 5.7.24 på grunn av redusert bemanning. Telefontid på 91 13 43 58/45 31 21 51 måndag, onsdag og torsdag kl. 10.00-13.00. Du kan og sende epost til oss, men hugs å ikkje sende epost med sensitivt innhald.

Søknadsskjema helse- og omsorgstenester (PDF, 128 kB)

Fullmakt (PDF, 94 kB)

Sjå Kvalitetstandarden (PDF, 265 kB) for nærmare informasjon om tenestene innan Helse og omsorg.

For å få vurdert søknaden vil Tildelingskontoret i dei fleste tilfelle foreta ei kartlegging ved eit heimebesøk. Det er ønskjeleg at nærmaste pårørande deltek under ei slik kartleggingssamtale. Det blir gjeve skriftleg svar på søknaden og det blir fatta enkeltvedtak på alle tenester som er forventa å vare utover 14. dagar.

Om du ønskjer informasjon om våre tenester eller har spørsmål om søknad om tenester kan du kontakte oss. 

Funksjonen «Koordinerande eining for habilitering- og rehabilitering» er underlagt Tildelingskontoret.

Meir informasjon om rehabilitering (helsesenter/fysioterapi/ergoterapi)

Artikkelliste

Kontakt

Synnøve Vistekleiven
Tildelingskontor
Mobil 911 34 358
Johanne Randen
Tildelingskontor
Mobil 453 12 151