Demens

Om du sjølv eller ein av dine nære får problem med hukommelsen, eller andre symptom på demens, bør du ta kontakt med fastlegen - tlf 61 29 37 00.

Utredning

 • Fastlegen tek ein grundig legesjekk, og evt viser vidare til spesialisthelseteneste/MR
 • Hukommelsesteam bidreg med heimebesøk og kartlegging

Kontaktpersonar

- Bodil Sagsletten, demenssjukepleiar - tlf 90 41 82 08

- Nicole Kolobekken, ergoterapeut - tlf 48 89 39 96

 

Tilbod som ein kan vere med på:

 • Frivilligsentral - sosial møteplass med ymse aktivitetar
 • Aktivitetsven
 • Besøksven

Kontaktperson

- Inger Kari Sæta, leiar frivilligsentralen - tlf 99 04 12 80

 

Tenester du kan søkje på:

 • Støttekontakt
 • Velferdsteknologi
 • Dagtilbod i Sjårdalen (Solhaug aktivitetssenter)
 • Heimeteneste - heimesjukepleie - heimehjelp
 • Korttidsopphald Vågåheimen
 • Langtidsopphald Vågåheimen
 • Omsorgsløn
 • Individuelle løysingar

Kontakt

- Tildelingskontoret tlf 91 13 43 58 eller 45 31 21 51

 

Hjelp og støtte til pårørande

 • Kontaktperson frå hukommelsesteam
 • Støttesamtaler frå psykisk helse
 • Pårørandeskule 2. kvart år
 • Hyggekveldar for pårørande
 • Avlasting

I tillegg er Vågå Demensforening ein viktig støttespelar, som arrangerer turar, hyggekveldar, pårørandeskule m.m. Kontaktperson: Kai Valbjør, kai.valbjoer@gmail.com