Planprogram for områdereguleringsplan for Vågåmo fastsett

Vågå kommunestyre gjorde i møte, 26. oktober 2023, sak 68/2023, med heimel i §12-9 i plan- og bygningslova, jf §4-1, vedtak om fastsetting av framlagt planprogram for områdereguleringsplan for Vågåmo

Programmet og saksprotokoll med vedlegg frå behandling av saka er og tilgjengeleg for gjennomsyn i servicetorget på kommunehuset

Plandokument: