Områderegulering Vågåmo - Varsel om oppstart og høyring av planprogram

Vågå kommunestyre har jf. sak 43/2023 med heimel i plan- og bygningslovas §§ 12-2, 12-8 og 12-9 gjort vedtak om oppstart av reguleringsplanarbeid for områderegulering av Vågåmo og utlegging av forslag til planprogram på høyring.

Formålet med planarbeidet er å leggje til rette for sikring av Vågåmo mot flaum og flaumskred. Det blir også lagt opp til å innarbeide overordna føringar for sentrumsutvikling med bakgrunn i stadutviklingsprosjekt masterplan for Vågåmo. Planområdet omfattar Vågåmo, delar av Finna og Nugga og delar av Vågåvatnet og Ottaelva.

Innspel og merknader kan sendast til Vågå kommune, Edv. Stormsveg 2, 2680 Vågå eller postmottak@vaga.kommune.no. Vågå kommune ber om at innspel har fokus på flaumsikringstiltaka og ev. overordna sentrumsutvikling.

Plandokument:

 

Frist for innspel er 8. september 2023

 

Varsel om oppstart av planarbeid og forslag til planprogram er også tilgjengeleg for gjennomsyn i servicetorget på Vågå kommunehus.

 

Vågå kommune og NVE inviterer til:

Open kontordag 28. august kl. 12.00-16.00, Vågå kulturhus

Her vil det vere mogleg å snakke med Vågå kommune og NVE

 

Ope informasjonsmøte 28. august kl. 18.00-20.00, Vågå kulturhus

Her vil det bli gjeve informasjon frå NVE og Vågå kommune. Møtet er ope for alle.

 

Vågå kommune sin konsulent, Norconsult, vil også vere til stades på open kontordag og ope møte.

 

Avgrensing av planområdet er vist med stipla line på kart nedanfor.

Plangrense for områdeplan Vågåmo - Klikk for stort bildePlangrense for områdeplan Vågåmo Vågå kommune

 

Andre relevante bakgrunnsdokument for planarbeidet er: