Områderegulering Vågåmo - varsel om utvida planområde

Vågå kommune varslar utviding av planområde for områderegulering av Vågåmo i forhold til tidlegare varsel om oppstart av planarbeid, jf. plan- og bygningslova §§ 12-2, 12-8 og 12-9. 

Hovudformålet med planarbeidet er å sikre Vågåmo mot flaum og flaumskred. Planområdet blir utvida med 220 dekar mot vest for å sikre areal for planlegging av flomtunnel under bakken. Endra plangrense er vist med raud stipla line i kart under.

Plankart med justert plangrense mot vest - Klikk for stort bildePlankart med justert plangrense Vågå kommune

Sjå saksdokument nedanfor med meir informasjon om bakgrunnen for endra plangrense. Planprogram med justert plangrense er vedlagt. Desse dokumenta er tilgjengelege for gjennomsyn i servicetorget på kommunehuset.

Saksdokument:

Frist for merknader til utviding av planområdet er 29. september 2023

Merknader sendast til Vågå kommune, Edv. Stormsveg 2, 2680 Vågå eller til postmottak@vaga.kommune.no