Ansattoversikt


Barnehage

Ansatte i avdelingen Barnehage
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Tenesteleiar Søre Grindstugu barnehage 976 05 695
Tenesteleiar Lalm barnehage 952 81 106

Barneverntenesta Vågå-Sel

Ansatte i avdelingen Barneverntenesta Vågå-Sel
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Saksbehandler 952 03 062
Barnevernkonsulent 904 78 924
Saksbehandler 477 01 196
Virksomhetsleiar Sel og Vågå barnevernteneste 415 37 287
Miljøarbeider 416 89 972
Saksbehandler 915 23 757
Saksbehandlar 480 75 924
Saksbehandler 918 58 377

Eksterne

Ansatte i avdelingen Eksterne
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Rådgiver - Skåppå Kunnskapspark 908 42 065

Kontaktperson ved spørsmål om etablering eller utvikling av næringsliv

Felles innkjøpskontor for Nord-Gudbrandsdal

Ansatte i avdelingen Felles innkjøpskontor for Nord-Gudbrandsdal
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Innkjøpskonsulent 986 33 634

For tida i permisjon

Innkjøpsleiar 470 24 500
Innkjøpskonsulent 924 01 625

Fellestenester

Ansatte i avdelingen Fellestenester
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Servicetorgmedarbeidar 476 87 944
IT-konsulent 908 82 557
Konsulent løn og personal 481 71 176
Personalsjef 982 07 293
IT-konsulent 922 31 358
Regnskapssjef/controller 915 26 020
Konsulent økonomi 918 02 059
Servicetorgmedarbeidar 476 82 688
Servicetorgmedarbeidar 917 84 146
Informasjonskonsulent og Brannsjef 901 41 975
Arkivansvarleg 469 14 570
Økonomimedarbeidar 948 46 603

Helse, omsorg, sosiale tenester

Ansatte i avdelingen Helse, omsorg, sosiale tenester
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Kvalitetskonsulent 948 65 287
Kommunalsjef 480 28 389

Ansvarsområde: Helse og meistring

Tildelingskontor 911 34 358

Helse, omsorg, sosiale tenester - Heimetenesta

Ansatte i avdelingen Heimetenesta
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Avdelingsleiar heimetenesta 970 52 650
Vaktmeister 61 29 37 70 419 30 096
Leiar sysselsettingsgruppa 997 49 532
Ambulerande vaktmeister/husfar 948 23 785
Kreftsjukepleiar
Kreftsjukepleiar
Tenesteleiar heimetenesta 907 06 834

Helse, omsorg, sosiale tenester - Helsesenteret

Ansatte i avdelingen Helsesenteret
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Vernepleiar 61 29 37 27 994 26 061
Gro Johnsgård Aateigen
Fysioterapeut for barn og ungdom 61 29 37 54 954 82 265
Miljøterapeut 61 29 37 18 415 50 332
Psykiatrisk sjukepleiar og fagansvarleg 61 29 37 23 488 97 211
Guro Frydenlund
Psykiatrisk hjelpepleiar med vidareutdanning i rehabilitering 61 29 37 18 477 10 697
Anne Berit Vilhelmsen Haugen
Helsesøster 61 29 37 17 400 35 139

Er å treffe 8.00 - 15.30 - måndag, tysdag, torsdag og fredag

Ergoterapeut 488 93 996

Arbeider måndag - fredag, med fri annankvar onsdag.

Er også syn- og hørselskontakt i Vågå

Fysioterapeut 476 63 938
Fysioterapeut 476 63 938
Spesialsjukepleiar med vidareutdanning innan psykisk helse og rus 61 29 37 67 474 88 310
Camilla Haug Letrud
Helsesjukepleiar 61 29 37 16 952 43 112

Er å treffe 8.00 - 15.30 - måndag-fredag

Tenesteleiar helsesenter 61 29 37 26 990 28 291
Logoped 913 76 564
Jordmor (vikar) 414 94 635
Miljøarbeidar 948 62 416
Magnhild Råstad
Demenssjukepleiar 904 18 208

Ansvarleg for Grøn omsorg og demensteneste

Psykiatrisk hjelpepleiar 948 14 593
Bjørg Skogen

Helse, omsorg, sosiale tenester - Miljøterapitenesta

Ansatte i avdelingen Miljøterapitenesta
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Tenesteleiar miljøterapitenesta 917 54 312
Avdelingsleiar 908 57 293

Helse, omsorg, sosiale tenester - Vågåheimen

Ansatte i avdelingen Vågåheimen
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Spesialkonsulent 480 25 789
Tenesteleiar Vågåheimen 970 29 735
61 29 37 56 482 20 683

Kontakttelefoner ikkje personar

Ansatte i avdelingen Kontakttelefoner ikkje personar
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
952 53 990

Informasjonstelefon ved helsesenteret i Vågå. Ring eller send SMS om du har spørsmål om Covid-19 (koronavirus)

Kultur, idrett og fritid

Ansatte i avdelingen Kultur, idrett og fritid
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Prosjektkoordinator 413 45 221
Flyktningkonsulent 902 67 763
Bibliotekassistent 902 29 550 928 63 525
Flyktningkonsulent 979 81 762
Tenesteleiar 957 49 880

Ansvar for kino, kulturkalender, kulturarrangement, utleige av kulturhus og Vågåhallen

Leiar vaksenopplæringa 464 22 747
Prosjektleiar Ullinsvin kunst-, kultur og kompetansesenter 996 93 921
Folkehelsekoordinator 996 93 818
Leiar frivilligsentralen 482 63 761
Biblioteksjef 902 29 550 948 80 921
Ungdomskonsulent 917 99 894

Kultur, idrett og fritid - Vågå kulturskule

Ansatte i avdelingen Vågå kulturskule
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Lærar kulturskulen 992 52 101

Lærar i torader, trekkspel og piano

Lærar kulturskulen 975 94 918

Underviser i karusell - kunst

Lærar kulturskulen 916 84 376

Underviser i gitar, trommer, bass, 3. klasse korps, karusell musikk og teater

Paulo Macamo
Kulturskulerektor 901 58 217

Har administrativt ansvar for kulturskulen, og følgjer opp UKM. Underviser i fløyte og teater.

Anita Moe
Lærar kulturskulen 952 39 672

Messinggrupper, 3. klasse korps, samspel skulekorps

Lærar kulturskulen 469 35 033

Underviser i fiolin og cello

Ilona Szucs
Lærar kulturskulen 974 15 515

Underviser i karusell - dans

Landbrukskontoret

Ansatte i avdelingen Landbrukskontoret
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Konsulent

Arbeider tysdagar

Skogbrukssjef i Sel 416 74 644
Skogbruksjef Vågå, Lom og Skjåk 958 26 661
Konsulent 947 96 023
Landbruksmedarbeidar 901 70 492
Konsulent 947 99 432
Landbrukssjef Vågå og Sel 920 41 410

Landbrukssjef for felles landbrukskontor for Vågå og Sel. Er også beredskapskoordinator i Vågå kommune.

Nav

Ansatte i avdelingen Nav
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Regional gjeldsrådgiver 55 55 33 33 412 89 893
Veileder 55 55 33 33
Veileder 55 55 33 33

Har permisjon i 2 år

Veileder 55 55 33 33
Veileder/markedskontakt 55 55 33 33
Veileder 55 55 33 33
Veileder 55 55 33 33
Veileder 55 55 33 33
Leiar 55 55 33 33 917 55 478

Ordførar

Ansatte i avdelingen Ordførar
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Ordførar (Bygdalista) 913 55 807
Varaordførar (AP) 482 47 388

Plan, byggesak, brann, tekniske tenester

Ansatte i avdelingen Plan, byggesak, brann, tekniske tenester
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Tilsyn og byggjesak 469 50 744
Ingeniør kommunale bygg 414 10 112
Plan- og miljøvernrådgjevar 909 90 488
Leiande vaktmeister 61 29 36 86 932 63 403
Prosjektleiar 450 05 420
Leiande reinhaldar 416 06 138
Plan- og miljøvernrådgjevar 480 69 256
Branninspektør og brannførebyggar 959 92 823

Leiar førebyggande avdeling, branninspektør og brannførebyggar

Ingeniør VARS 488 99 245

Kontaktperson for tenester knytt til veg, vatn, avlaup, renovasjon og septik

Ingeniør byggesak 907 83 438
Bjørn Ivar  Solheim
Ingeniør kart og oppmåling 405 35 050
Ingeniør kommunal veg 416 70 647
Konstituert brannsjef 915 10 101

Leiar beredskapsavdeling, branninspektør og brannførebyggar

Teknisk byggjeleiar prosjekt 915 79 445
Økonomikonsulent 911 70 717

Rådmannens stab

Ansatte i avdelingen Rådmannens stab
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Næringskoordinator 990 28 322
Kommunedirektør 901 32 335
Kommunalsjef 482 34 101

Ansvarsområde: Skule, barnehage og kultur

Kommunalsjef 414 74 046
Kommunalsjef 480 28 389

Ansvarsområde: Helse og meistring

Økonomisjef 415 09 116

Skule

Ansatte i avdelingen Skule
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Rektor Vågåmo skule 61 29 38 00 481 57 063
61 29 38 00
Assisterande rektor Vågåmo skule 950 57 283
Fungerande rektor Vågå ungdomsskule 61 29 39 02 901 14 405
Kommunalsjef 482 34 101

Ansvarsområde: Skule, barnehage og kultur

Rektor Lalm skule 902 29 795
Rektor Lalm skule 995 89 612
Rektor Vågå ungdomsskule 61 29 39 00 911 94 130