Nasjonal tilskotsordning for å inkludere barn og unge – utlysing for 2021

Målet med tilskotsordninga er å motverke og/eller dempe konsekvensane av fattigdom blant barn og ungdom.

"Hva kan man søke tilskudd til og hvem kan søke?

Det kan søkes om tilskudd til tre ulike tiltakstyper, jf. 1 a), b), c) i regelverket:

  • Ordinære tiltak: deltakelse i kultur-, fritids- og ferieaktiviteter og deltakelse på alternative mestringsarenaer, jf. regelverkets 1 a). Her inngår også søknader på forenklet skjema for utstyrssentraler. Offentlige instanser, frivillige organisasjoner og private aktører kan søke om tilskudd.
  • Utprøving av metoder/arbeidsmodeller for å inkludere barn og ungdom som er berørt av fattigdomsproblemer, jf. regelverkets 1 b). Kommuner (inkludert de 8 utvalgte bydelene i Oslo kommune), frivillige organisasjoner og private aktører kan søke om tilskudd.
  • Koordinering av samarbeidet mellom tjenester samt tilrettelegging og organisering av samarbeid mellom kommunen, frivillig og privat sektor, jf. regelverkets 1 c). Kommuner (inkludert de 8 utvalgte bydelene i Oslo kommune) kan søke om tilskudd.

Det vil i år publiseres fire ulike søknadsskjemaer i portalen. Dere skal fortsatt benytte det ordinære søknadsskjemaet og forenklet skjema for utstyrssentraler for søknader om tilskudd til ordinære tiltak, jf. punkt 1 a) i regelverket. For søknader om tilskudd til de to nye tiltakstypene, jf. 1 b) og 1 c) i regelverket, er det opprettet egne søknadsskjemaer. Ta kontakt med tilskuddsavdelingen  i Bufdir hvis du er usikker på hvilket skjema du skal benytte. 

Alle søknader og eventuelle vedlegg sendes inn gjennom Bufdirs søknadsportal. Søkerorganisasjonen må ha organisasjonsnummer på søknadstidspunktet.

Hjelpeside til søknadsportalen

Det er svært viktig at søkere har satt seg godt inn i regelverkveileder og krav til rapportering.

Følg med på tilskuddsordningens nettside for oppdatert informasjon

Søknadsfrist

Søknadsfristen er 4. desember 2020"