Høyring – Forslag til endring av minsteareal i daa for elg og hjort - Forskriftsendring

Forslag til forskriftsendring, endring av minsteareal i daa for elg og hjort i Vågå kommune, vart behandla i hovudutval for teknisk, landbruk og naturforvaltning i møte 31. august 2022.

Følgjande vart vedteke:

Det blir med heimel i lov av 29. mai 1981 nr. 38 om jakt og fangst av vilt (viltloven) § 16 og forskrift av 10. februar 2012 om forvaltning av hjorteviltet § 7 og § 8 foreslått følgjande minsteareal i Vågå kommune:

 

Minsteareal daa
Heile eller delar av kommunen Elg: Minsteareal i daa Hjort: Minsteareal i daa Rådyr: Minsteareal i daa
Vågå nord for Otta elv 2000 2000 2000
Vågå sør for Otta elv 3000 3000 3000

Vågå nord er omfatta av nord og aust for Skjerva til Finna, Finna til Otta elv og Otta elv til Sel grense.

Vågå sør er omfatta av areal som ligg sør for Otta elv.

Gjeldande forskrift  om adgang til jakt etter elg, hjort og rådyr, Vågå kommune Oppland, vedteken 27.10.2015 blir oppheva.

Endringsforslag blir sendt på høyring og lagt ut til offentleg ettersyn i minimum 6 veker frå kunngjeringsdato.   

 

Saksframlegg med vedtak (PDF, 358 kB)

Høyringsfrist blir sett til 21. oktober 2022. Høyringsinnspel kan sendast til Edvard Storms veg 2, 2680 Vågå eller på e-post til postmottak@vaga.kommune.no