Fastsett planprogram for detaljreguleringsplan for skiferbrot i Nordheringslie

Vågå formannskap gjorde i møte 2. april 2019, sak 21/19, med heimel i § 12-9 i Plan- og bygningslova, vedtak om fastsetting av planprogram for detaljregulering for skiferbrot i Nordheringslie, gnr 69 bnr 3 m.fl. 

Plangrense for reguleringsplanarbeidet som er starta opp er tilgjengeleg i kommunen si kartinnsynsløying, under arealplan og planforslag.

Plandokument: