Barnehagebetaling

Har du låg inntekt og skal ha barn i barnehage 2018-2019?

Ver då merksam på at det finst moderasjonsordningar for familiar med låg inntekt.

I 2018 gjeld denne ordninga for hushaldningar med ei samla bruttoinntekt som er lågare enn kr 533.500,- pr år. Dette gjeld barn både i kommunale og private barnehagar.

Om du meiner at du har rett på redusert betaling i barnehage, kan du sende skriftleg søknad og kopi av siste sjølvmelding til mona.sveen@vaga.kommune.no innan 15. august.

Det er og mogleg å søkje seinare, men merk då at vedtak ikkje har attendeverkande kraft.