Kommuneplan 2017-2027

Vågå kommunestyret vedtok 9. august 2017, sak 55/17, i medhald av plan- og bygningsloven § 11-15 kommuneplanens samfunnsdel og arealdel 2017-2027.

Den nye samfunnsdelen erstattar tidlegare samfunnsdel frå 2005 og ny arealdel erstattar følgjande fire kommunedelplanar:

  • Kommunedelplan for Vågåmo, godkjent i Vågå kommunestyre 20.05.08, sak 30/08. Godkjent av MD 08.07.09
  • Kommunedelplan Vågå nord, godkjent i Vågå kommunestyre 26.06.01, sak 23/01
  • Kommunedelplan for Storviksmorkje, godkjent i Vågå kommunestyre 25.09.01, sak. 41/01
  • Kommunedelplan for Sjodalen, Randsverk og Lemonsjøområdet, godkjent i Vågå kommunestyre 24.06.03, sak 23/03

Kommuneplanen er kommunen sitt overordna styringsdokument og består av ein samfunnsdel og ein arealdel. Kommuneplanen er det øvste leddet i det kommunale plansystemet, og gjev langsiktige og overordna føringar for utviklinga framover. Kommuneplanen skal ivareta både nasjonale, regionale og kommunale mål, interesser og oppgåver. Arealdelen er eit kartmessig bilete av prioriteringar og strategiar som er nedfelt i samfunnsdelen. Plankart, planskildring, føresegner og juridisk bindande tematiske kart er juridisk bindande. 

Vedtak om ny samfunnsdel og arealdel kan ikkje påklagast, jf. pbl § 11-15. 

Nye samfunnsdel og arealdel er også tilgjengeleg på servicetorget i kommunen

 

Plandokument

Kommuneplanens samfunnsdel

Kommuneplanens samfunnsdel 2017-2027 (PDF, 2 MB)

 

Kommuneplanens arealdel

Plankart for heile kommunen (PDF, 10 MB)

Planskildring (PDF, 677 kB)

Føresegner og retningsliner (PDF, 388 kB)

Konsekvensutgreiing av nye arealformål (PDF, 3 MB)

Arealrekneskap (PDF, 51 kB)

Behandling av merknader etter 1. gongs høyring (PDF, 813 kB)

Behandling av merknader etter 2. gongs høyring (PDF, 412 kB)

Behandling av merknader etter 3. gongs høyring (PDF, 222 kB)

Vedtak i kommunestyret (PDF, 147 kB)

 

Kart

Plankart - heile kommunen (PDF, 10 MB)

Plankart - utsnitt Gjende-Maurvangen (PDF, 3 MB)

Plankart - utsnitt Lalm (PDF, 4 MB)

Plankart - utsnitt Lemonsjøen (PDF, 6 MB)

Plankart - utsnitt Randsverk (PDF, 4 MB)

Plankart - utsnitt Storviksmorkje (PDF, 2 MB)

Plankart - utsnitt Tessand (PDF, 3 MB)

Plankart - utsnitt Vågåmo (PDF, 5 MB)

 

Temakart

Temakart - aktsomhet flaum (PDF, 8 MB)

Temakart - drikkevatn (PDF, 2 MB)

Temakart - flaum (PDF, 857 kB)

Temakart - jord- og flaumskred (PDF, 5 MB)

Temakart - kulturminne (PDF, 4 MB)

Temakart - naturverdiar (PDF, 5 MB)

Temakart - skred utredet (PDF, 4 MB)

Temakart - snøskred (PDF, 5 MB)

Temakart - steinsprang (PDF, 3 MB)

 

Div analyser og rapportar

Barnetrakkregistrering samla rapport (PDF, 3 MB)

Biologisk kartlegging Randsverk (PDF, 3 MB)

Gang- og sykkelveg Lemonsjøen (PDF, 2 MB)

Hansdelsanalyse Vågåmo (PDF, 2 MB)

Landsskapsanalyse Sjodalen (PDF, 4 MB)

Kontakt

Laila Nersveen
Plan- og miljøvernrådgjevar
Mobil 480 69 256
Ingunn Moen Helland
Plan- og miljøvernrådgjevar
Mobil 909 90 488