Varsel om planoppstart for detaljreguleringsplan for Lalm vassverk

I samsvar med plan- og bygningsloven §§ 12-1, 12-3 og 12-8 blir det varsla oppstart av detaljregulering for Lalm vassverk, Vågå kommune. Planarbeidet blir sett i gang på vegne av Vågå kommune, og planleggingsarbeidet skal utførast av Norconsult AS.

Formålet med reguleringsplanen er ønskje om å etablera nye drikkevasskjelder i nærleiken av dagens brønnar som skal fungera som reservebrønnar i framtida. I tilknyting til dei nye brønnane ønskjer Vågå kommune å byggja nytt vassverk. Eksisterande restriksjonssoner for drikkevasskjelda blir haldne oppe, og skal inngå i reguleringsplanen. Det er utarbeidd eit forprosjekt for nytt vassverk som legg premissar for reguleringsplanarbeidet. Det er ønskjeleg at ny leidningstrasé blir etablert i vasskant til Lalmsvatnet, sørover mot køyrebrua på Lalm. Leidningane skal så kryssa vatnet og samførast med ny avløpsleidning mot Lalm reinseanlegg på austsida. Nøyaktig leidningstrasé må vurderast nærare etter grunnundersøking. Tilkomst frå fylkesveg 2616 til vassverket skal inngå i detaljreguleringa, og må utbetrast som følgje av planlagt tiltak. Fyllingshøgd/flaumsikring av vegen må tilpassast til passande tryggingsklasse for flaumnivå. I tillegg skal det etablerast ein vendehammar. Avkøyring og stigningsforhold på vegen må vurderast nærare. Fleire vegar og avkøyringar til både bustader og landbrukseigedommar inngår i planen, og vil bli regulert i tråd med dagens situasjon.

Informasjon om planarbeidet går fram av vedlagte dokument:

Varsel om planoppstart av detaljreguleringsplan

Plangrense til reguleringsplan (PDF, 370 kB)

Rapport - Forprosjekt Lalm vassverk (PDF, 3 MB)

Frist for innspel er: 21.08.2023.

 

Merknader/innspel til oppstart av planarbeidet skal sendast til Norconsult AS, Skansen 2 E, 2670 Otta. e-post: ann.ginzkey@norconsult.com

Spørsmål knytt til sjølve utbygginga av vassverket kan rettast til avdelingsleiar for vatn og avlaup i Vågå kommunen: hallvard.wangen@vaga.kommune.no. Telefon: 901 12 892