Varsel om planoppstart for Detaljreguleringsplan for Kolbotn II næringsområde

Nordplan AS varslar, på vegne av Krefter AS som tiltakshavar, i medhald av plan- og bygningslova § 12-8 oppstart av detaljregulering for næringsområdet Kolbotn II på Lalm i Vågå kommune.

Føremålet med planen er å legge til rette for industriføremål som opnar for etablering av datasenter, samt utnytting av mineralressursar med ein etterbruk som opnar for etablering av anlegg for utnytting av spillvarme.
Planen skal sikre at det kan etablerast annan næring/industri dersom datasenter ikkje vert aktuelt.

Planen fell inn under vedlegg 1 pkt. 24 i konsekvensutgreiingsforskrifta. Det er derfor utarbeidd eit forslag til planprogram som blir høyrt i samband med varsel om planoppstart.
Det varslast også om forhandling av utbyggingsavtale.

Informasjon om planarbeidet og forslaget til planprogram går fram av vedlagte dokument.

Oppstartsvarsel Kolbotn II (PDF, 665 kB)
Planprogram (PDF, 2 MB)
Plankart Kolbotn II (PDF, 888 kB) 
Kolbotten II næringsområde_Oppstartmøte_21.04.2022_referat (PDF, 2 MB)
Referat frå regionalt planforum 31052022 (PDF, 2 MB)
Annonse Kolbottn II 07072022 (PDF, 147 kB)
 

Kunngjering av planarbeidet finn du også på Nordplan si heimeside:  www.nordplan.no/kunngjeringar.   

Frist for innspel er: fredag 2. september.

Merknader/innspel til oppstart av planarbeid og forslag til planprogram skal sendast til Nordplan as, Vågåvegen 35, 2680 Vågå, eller til os@nordplan.no.

 

Kontakt

Ingunn Moen Helland
Plan- og miljøvernrådgjevar
Mobil 909 90 488