Oppstart av arbeid med revisjon av kommunedelplan for klima og energi

I medhald av plan- og bygningslova § 11-12 har formannskapet i Vågå kommune gjort vedtak om å starte arbeidet med revisjon av kommunedelplan for klima- og energi. Forslag til planprogram blir med dette lagt ut til offentleg ettersyn i medhald av plan- og bygningslova § 11-13.

Planprogrammet skal avklare rammer, premissar og føremål med planarbeidet. Det skal seie kva for problemstillingar som vil bli behandla, og kva for kunnskapsinnhenting som er nødvendig for å gjennomføre planarbeidet. Vidare skal framdrift for planprosessen og opplegg for å sikre medverknad frå innbyggarar og offentlege aktørar/myndigheiter gå fram av planprogrammet.

Innspel til planarbeidet og uttaler til planprogram kan sendast til Vågå kommune, Edvard Storms veg 2 2680 Vågå eller e-post:  postmottak@vaga.kommune.no. Høyringsfrist er 15. september 2022.

Saksdokument: