Detaljregulering for Fjellsida Lemonsjøen - godkjent

Kommunestyret har i møte 27.10.2022, sak 46/22, med heimel i plan- og bygningslova §12-12 godkjent framlagt forslag til detaljregulering for Fjellsida Lemonsjøen.

Planen opnar for utbygging av 55 frittliggande fritidsbustader og 25 leilegheitsbygg med leilegheiter for eige eller leige.

Planområdet grenser til fylkesveg 51 mot aust og nedfartsløype for Lemonsjøen skisenter mot nord.

Plandokumenta og saksprotokoll frå behandling i kommunestyret finn du nedanfor.

Plandokumenta er tilgjengeleg i kommunen si kartinnsynsløysing

Plandokumenta er og tilgjengelege for gjennomsyn i servicetorget på kommunehuset.

Frist for å klage er 3 veker frå kunngjering, jf. plan- og bygningslova § 1-9 og forvaltningslova kap.VI. Ev. klage skal sendast til Vågå kommune, adresse Edvard Stormsveg 2, 2680 Vågå eller på e-post til postmottak@vaga.kommune.no.

 

Plandokument:

Planføresegner (PDF, 212 kB)

Plankart (PDF, 2 MB)

Juridisk bindande illustrasjon  (PDF, 2 MB)

Planomtale (PDF, 2 MB)

ROS-analyse (PDF, 522 kB)

Skredfarevurdering (PDF, 5 MB)

VA-plan (PDF, 1014 kB)

Overvassplan (PDF, 2 MB)

Klimadata for overvassplan (PDF, 926 kB)

Saksprotokoll k-sak 46/2022 (27.10.2022) (PDF, 6 MB)

Vedlegg til saksframlegg - inngjerding - landbruksfagleg vurdering (PDF, 472 kB)