Vågå og Sel landbrukskontor

Post- og besøksadresse:

Edv Stormsveg 2 (kommunehuset), 2680 Vågå

Landbrukskontoret skal stimulere og leggje til rette for landbruksnæringa på ein måte som gjer at alle gardbrukarar får rettleiing og hjelp til å nytte dei ulike ordningane som er heimla i jordbruksavtala.

Kontoret skal også stimulere til næringsutvikling på den einskilde eigedom og/eller i tilknytning til landbruksnæringa.

Landbrukskontoret skal førebu saker etter forskrifter og lovverk, og ta avgjerd i saker som er delegert til administrasjonssjefen.

Landbrukskontoret har i tillegg følgjande tenester:

 • økonomisk planlegging for Innovasjon Norge
 • økonomisk planlegging for BU-fondet
 • katastrofeordningane (avlingsskade mv)
 • organisert beitebruk
 • lovforvaltning etter forpaktningslov, jordlov, beitelov, odelslov mv.
 • tidlegpensjonsordning for jordbrukarar
 • saksbehandling etter reglar om areal- og kulturlandskapstillegg
 • kulturminnevern
 • tiltak mot punktutslepp
 • tiltak mot avrenning
 • forureining etter jordbruksforskrifter heimla i forureiningslova
 • ferie- og fritidsavløysing
 • sjukdomsavløysing
 • landbruksvikarordninga
 • offentleg statistikk mv.

 

Tilsette ved landbrukskontoret Vågå og Sel
Namn Stilling Direkte tlf Mobil
Ekre, Per Skogbrukssjef Vågå, Lom og Skjåk 61 29 36 74 95 82 66 61
Kvisberg, Oda Aulstad Konsulent 61 29 36 79 90 17 04 92
Karlstad, Bjørn Tore Konsulent 61 29 36 73 95 79 62 18
Reksen, Kjersti Konsulent 61 29 36 77 90 94 05 29
Bjørke, Torje Skogbrukssjef Sel 41 67 46 44
Weydahl, Per-Ivar Landbrukssjef Vågå og Sel 61 29 36 71 92 04 14 10

Kontakt

Per-Ivar Weydahl
Landbrukssjef Vågå og Sel
Mobil 920 41 410

Landbrukssjef for felles landbrukskontor for Vågå og Sel. Er også beredskapskoordinator i Vågå kommune.