Skogbruk

Tenesta skal stimulere og leggje til rette for skogbruksnæringa slik at alle skogbrukarar får rettleiing og hjelp til å nytte dei ulike tilskottsordningane som er i skogbruket. Det er vidare ei prioritert oppgåve å arbeide for næringsutvikling i skogbruket ved mellom anna å arbeide for utvikling av sortiment, omsetjingsformer og produkt som er tilpassa tømmerkvaliteten i Nord-Gudbrandsdalen.

Kommunen er det offentlege forvaltningsorganet som skogeigaren skal kontakte for å ordne saker som til dømes frådeling av skogareal, oppdyrking av skogsmark, bygging av skogsvegar og løyve til hogst i vernskog.

Skog-info 2024 (PDF, 2 MB)

Artikkelliste

Kontakt

Torje Bjørke
Skogbrukssjef i Sel
Mobil 416 74 644
Anna Bilstad
Konsulent
Mobil 900 84 102

Tilstades måndag, tysdag og onsdag