Smitteutbrot i Vågå - oppdatert informasjon 30.08.21

Det er pr 30.8. registrert 30 smitta i Vågå, og smittevegen er kjent. Det har vore gjennomført testing av 7. klassetrinn på Vågåmo skule i dag, men det er ikkje registrert ny smitte korkje blant skuleelevar eller tilsette. Det vil bli gjennomført testing av 6. klassetrinn i morgon, tysdag 31.8.

Dette er i tråd med den nye koronaforskrifta som m.a. seier at barn og unge  under 18 ikkje skal i karantene sjølv om  dei er registrert som nærkontakt, så sant dei ikkje har testa positivt på korona. I staden skal dei testast ofte. Dette for å unngå konsekvensane ved  å måtte  stenge skular, barnehagar og  andre aktivitetstilbod for barn og unge ved smitteutbrot.

Det er ei forventning om auka smitte i samfunnet, og tiltaka som følger av Covid-19 smitte er i stadig endring. Samfunnet er i stand til å handtere meir smitte no når dei mest sårbare og utsette gruppene i befolkninga er fullvaksinerte.

Pr 30.08.2021 er i Covid-19 Forskrifta følgande nemnt kring krav til karantene ved smitteutbrot:

 

§ 4.Krav om karantene

Følgende personer er underlagt karanteneplikt:

Smittekarantene: personer som har hatt nærkontakt med en person som er bekreftet smittet av SARS-CoV-2 mindre enn 48 timer før den smittede fikk de første symptomer på smitte, eller fra prøvetidspunktet dersom personen som testet positivt ikke utvikler symptomer. Karanteneplikten gjelder i 10 døgn etter nærkontakten.

Smittekarantene gjelder ikke for personer som ved nærkontakten

a.            var fullvaksinert mot SARS-CoV-2

b.            hadde gjennomgått covid-19 siste 12 måneder med varighet fra avisolering til 12 måneder etter prøvedato

c.            hadde fått 1. vaksinedose mot SARS-CoV-2 med varighet fra 3 til 15 uker etter vaksinasjonen, dersom vedkommende testes med PCR-test mellom døgn 3 og 7 etter nærkontakten.

Smittekarantene gjelder ikke for personer under 18 år som ikke er husstandsmedlemmer eller tilsvarende nære kontakter til den smittete personen, hvis de gjennomfører testing i samsvar med retningslinjer fra kommunen..


Med bakgrunn i siste avsnitt betyr det at Vågå kommune utfører testing av nærkontaktar og vil ved negativt testresultat kunne vurdere karanteneplikten til nærkontaktar.

Vi testar elles mange tilknytt miljøa kor smitte er oppdaga, men understrekar at desse personane ikkje nødvendigvis er i smittekarantene. Kvar enkelt må forhalde seg til dei medisinskfaglege vurderingane som er gjort kring kvart enkelt tilfelle.

Generelle smittevernreglar med avstand og god hygiene er framleis gjeldande. Ved symptom på Covid-19 ber vi deg også å begrense sosial kontakt til du har fått avklara situasjonen nærare.

Sjå elles flytskjema for vurdering.

Barn i barnehage- eller barneskolealder med nyoppståtte luftveissymptomer

 

Når skal ungdom og vaksne vere heime frå skule/arbeid og bli testa for covid-19?