Transporttenester (TT-kort)

Transporttenesta er eit transporttilbod til dei som grunna varig funksjonshemming ikkje kan nytte offentleg transport.

Tenesta kan nyttast til reiser som private besøk, handel, kafé og liknande. Billettane skal ikkje nyttast til køyring som blir dekt av Folketryga som legebesøk, fysioterapibehandling og institusjonsopphald.

Kommunen får tildelt heimlar og midlar til transporttenesteordninga, som vi tildeler ut frå kriterium gjeve av fylkeskommunen.

Den som mottek tenesta kan søkje om å auke beløpet dei får tildelt, om dei brukar meir enn det dei fekk tildelt.

Vågå kommune har for 2018 tildelt 51 heimlar, det vil seie at det er 51 brukarar som til ei kvar tid kan ha tildelt TT-kort.

Vilkår for å få tildelt TT-kort står i fylkeskommunen sitt Reglement for TT-transport

Søknadsskjema for TT-ordning

For spørsmål kring ordninga, ta kontakt med tildelingskontoret på telefon 61 29 37 65.

Kontakt

Synnøve Vistekleiven
Tildelingskontor
Telefon 61 29 37 65
Mobil 911 34 358