Vågå og Sel demensforeningar

Nasjonalforeningen for folkehelsa er ein frivillig, humanitær organisasjon med helselag og demensforeiningar over heile landet.

Vårt mål er å bekjempe hjerte- og karsjukdommar og demens. Det gjer vi med forskning, informasjon, førebyggande tiltak og helsepolitisk arbeid. Nasjonalforeningen er ein interesseorganisasjon for personar med demens og deira pårørande. Vår innsats blir finansiert med innsamla midlar og gåver.

Vi arbeider for:               

  • Auka vekt på førebygging av demens
  • Diagnose til rett tid
  • God og tilpassa oppfølging etter diagnose
  • Demensteam eller demenskoordinator i alle kommunar
  • Dagaktivitetstilbod til alle som treng det
  • Tilbod om tilrettelagte aktivitetar i sjukeheim
  • Å styrke forskning på demens

 

Kontaktinformasjon Vågå demensforening:

Kari Bergdølmo, tlf 99 02 82 35, epost: kari.bergdolmo@gmail.com

Historia om Vågå Demensforeining (PDF, 681 kB)

Kontaktinformasjon Sel demensforening:

Karl Inge Henriksen, tlf 90 15 24 56, epost: karl-ihe@online.no