Tilskot til friluftsaktivitet 2023

Alle frivillige organisasjonar som er registrert i Einingsregisteret, og interkommunale friluftsråd, kan søkje om midlar frå tilskotsordninga til Miljødirektoratet. Søknadsfrist er 1. februar

Søknadsskjema

Målet for ordninga er å medverke til auka deltaking i helsefremjande, trivselsskapande og miljøvennleg friluftsliv for alle grupper i befolkninga.

Kven kan søkje?

Denne ordninga gjeld for frivillige organisasjonar som er registrert i Einingsregisteret (Brønnøysundregistra) og interkommunale friluftsråd som arbeider med å gjennomføre og stimulere til friluftslivsaktivitet. 

Kva tiltak kan få tilskot?

Tiltak som blir gitt støtte, må bidra til å oppfylle målsettinga i ordninga. Det blir primært gitt støtte til friluftslivsaktivitet, som t.d. organiserte turar, friluftslivsleirer, praktiske kurs og anna opplæring i friluftslivsaktivitetar.

Unntaksvis kan det bli gitt midlar til reine informasjonstiltak som kan bidra til å styrke måloppnåinga for ordninga. Det kan og bli gitt tilskot til informasjonstiltak om rettar og plikter etter allemannsretten. Mindre delar av tilskotet kan nyttast til innkjøp av enkelt utstyr og materiell når dette er naudsynt for å gjennomføre friluftslivsaktivitetane det blir søkt om tilskot til, t.d. fiskestenger, kompass, nokre få telt telt mv. 

Kva tiltak blir prioritert?

  • Tiltak som er lite ressurskrevjande og lett tilgjengelege
  • Tiltak som blir gjennomført i nærmiljøet med særleg vekt på byar og tettsteder
  • Tiltak som bidreg til auka deltaking over tid
  • Tiltak retta mot barn, unge og barnefamiliar
  • Tiltak retta mot personar med nedsett funksjonsevne
  • Tiltak retta mot personar som er lite fysisk aktive
  • Tiltak som inkluderer ein plan for marknadsføring av tiltaket overfor aktuelle målgrupper
  • Tiltak som fører til auka deltaking i friluftsliv blant personer med innvandrarbakgrunn, herunder friluftslivstiltak som fører til auka integrering av personer med innvandrerbakgrunn i befolkningen ellers

 

Alle søknadar skal leverast i Miljødirektoratet sitt elektroniske søknadssenter (ESS)