Mindre endring av detaljregulering for Maurvangen vest for Mola

Mindre endring av detaljregulering for Maurvangen vest for Mola:

Vågå formannskap gjorde i møte 5. mai 2022, sak 25/2022, med heimel i plan- og bygningslova § 12-14, vedtak om godkjenning av framlagt mindre endring av detaljregulering for Maurvangen vest for Mola.

Møtebok frå behandling av F-sak 25/2022, samt plankart og føresegner ligg nedanfor. Dei godkjende plandokumenta blir lagt inn i kommunen sin planbase.

Plandokument:

Kontakt

Ingunn Moen Helland
Plan- og miljøvernrådgjevar
Mobil 909 90 488