Høyring - Økonomiplan 2023 - 2026

Formannskapet si innstilling.

Med bakgrunn i sak 60/22 vedtok formannskapet å leggje framlegget til budsjett og økonomiplan 2023 - 2026 ut til offentleg ettersyn. 

Økonomiplanen kan lesast digitalt her.

Høyringsfrist søndag 4. desember. Innspel kan sendast til postmottak@vaga.kommune.no