Beiteprisen 2022 tildelt norddalskommunar

Norsk Bonde og Småbrukarlag har valgt å tildele NBS Beitepris 2022 til Skjåk, Lom, Vågå, Lesja og Dovre. Prisen er delt ut i samband med Utmarkskonferansen Kampen om utmarka på Gardermoen.

Kommunane mottek prisen for samarbeidsprosjektet «Bærekraftig sameksistens mellom sau og jerv i utmark».

Grunngjeving frå juryen:

«Verken beitedyr eller rovdyr forholder seg til kommunegrenser. Derfor er det også viktig at vårt arbeid for å styrke forholdene for beitedyra er basert på samarbeid. Årets beiteprisvinner er et strålende eksempel på dette. Prosjektet «Bærekraftig sameksistens mellom sau og jerv i utmark» er et samarbeid mellom fem nabokommuner hvor landbruk, og særlig beite, er en viktig næring. Her er det fantastiske beiteområder som må brukes.

De fem kommunene har gjennom sitt prosjekt tilrettelagt for beitedyra. Beitebrukeren og -dyras velferd er satt i høgsete, og prosjektet bærer preg av god og nær kontakt med den enkelte bonde. Kommunene har lagt vekt på å ivareta beitebrukerne som mennesker med sosiale møteplasser, kurs og kompetansepåfyll. Vi beitebrukere trenger å føle oss sett og hørt, og dette er en derfor en god måte å styrke næringa på.

Samarbeid og forberedelser både i forkant og under beitesesongen, og spesielt med tanke på utfordringer knyttet til rovviltangrep, er viktig. Gode planer for hvordan en handler i en akutt skadesituasjon bidrar til at skadeomfang og konsekvenser begrenses, og dette har kommunene bidratt til gjennom samarbeidsprosjektet. Prisens mottakere oppfyller alle kriterier for utdeling av prisen».