Søkje jobb i Vågå kommune

På sida www.vågåleve.no finn du også stillingar lyst ut av private i nærområdet.

For å søkje stilling i Vågå kommune skal du nytte vårt elektroniske søknadsskjema.

 

Vi gjer merksam på at søkjarnamn kan bli offentleggjort sjølv om det blir bede om reservasjon mot det, jf offentleglova §25. Søkjarar vil i tilfelle bli varsla om dette på førehand.

Dei til ei kvar tid ledige stillingar, vil bli lagt ut på denne sida. Er det tomt, er det akkurat no ingen ledige stillingar.

Vi har frå hausten 2018 ein ledig læreplass innan IKT-servicefag

Vi har frå 1. april 2018 ledig 100% stilling som assisterande rektor ved Vågå ungdomsskule

Vi har frå 1. august 2018 ledig 100% fast stilling som rektor ved Lalm skule.

Vågå kommune har ledig fast 100% stilling som konsulent ved skatteoppkrevjarkontoret for Ottadalen

Vågå kommune lyser ut ledige ferievikariat innan ulike tenesteområde, som vist nedanfor

Vi har frå 1.3.18 ledig eit 100% engasjement som kontormedarbeidar ved servicetorget på kommunehuset.