Godkjent plan - Kulturminneplan for verneverdige bygningar og bygningsmiljø i Nordherad

Vågå kommunestyre har 18.9.2018, sak 51/18, vedteke kulturminneplan tematisk og geografisk avgrensa til verneverdige bygningar og bygningsmiljø i Nordherad. 

Gjennom vedtak av kulturminneplanen har Vågå kommune teke til etterretning Gudbrandsdalsmusea sine registreringar og verdivurderingar. Bygningar og bygningsmiljø som er vurdert å ha høg verneverdi skal leggast inn i kulturminnedatabasen Askeladden. 

Vågå kommunestyre godkjende 18.9. 2018, sak 51/18, Kulturminneplan for verneverdige bygningar og bygningsmiljø i Nordherad. 

Kulturminneplanen omfattar følgjande dokument:

Møtebok frå sak 51/18 i kommunestyre viser kommunestyret si behandling av saka. (PDF, 118 kB)

 

Vedlegg 4 - Registrering på eigedomar