Nabovarsling

Liste over naboar som treng varsel kan du få ved førespurnad til kommunen.


Nabovarsling kan gjerast pr. e-post eller ved utfylling av nabovarslingsblankettar.

Om det blir nytta e-post må kvar enkelt mottakar kvittere/svare for mottak og eventuelle merknadar.


Utskrift av korrespondansen med den enkelte mottakar skal skrivast ut og leggast ved saka ved innsending til kommunen.


Om varsling blir gjort med nabovarslingsblankettar, kan dei skrivast ut her
 

Blankett 5154 fyllast ut og sendast til den enkelte nabo / part.

Blankett 5155 og 5156 fyllast ut og leggjast ved saka ved innsending til kommunen.

Blankett 5156 må anten ha personleg signatur frå mottakaren, eller kvittering for rekommandert postsending.

Kontakt

Simon Stadeløkken
Ingeniør kart og oppmåling
Mobil 405 35 050